Sektion 54
04-10-2020 Referat Formandsmøde 26. august 2020

09-03-2013 Referat ekstraord. generalforsamling 13/2 2013

Ekstraord. Generalforsamling i Sektion 54 – onsdag den 13/2 2013

Formanden Peter Liljendal (PL) startede med at byde velkommen.
Orienterede også om et møde med Per Vestergård i Brædstrup. Sektion 54 er åben overfor samarbejde med andre sektioner.
P.t. er der udsendt et tilbud fra sektion 53 og 54 til sektion 63. Vestergård har givet os et tilbud, hvis sektion 63 også skulle være med i vores opsamling – dette tilbud er videregivet til sektion 63.
Der kunne også være mulighed for et samarbejde med evt. andre sektioner.

1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Lasse Lindstrøm (LL) – ikke andre forslag – og LL tog opgaven.
Startede med at indskrænke overfor bestyrelsen at der ikke er blevet udsendt referat fra den ord. Generalforsamling – der skal udsendes referat – også selvom sekretæren (MH) ikke deltager i mødet som det var tilfældet. Så må der findes en anden referent.

2. Konstatering af mandater
Mandater blev optalt:
023 1
034 1
053 2
074 5
077 0
Bestyrelse 3
I alt 12 mandater.

3. Kapflyvningsplan 2013

Jens Eilif (JE): Hvad er grunden til at vi skal gå tilbage fra Padborg i uge 27 til Kolding i uge 28?

PL: Hele kapflyvningsplanen er jo skabt på baggrund af et samarbejde med sektion 53, så der er folk der ønsker længere, men også folk, der ønsker kortere flyvninger.

Hans Jørn Thomsen (HJT): I uge 27-29 er der forskellige stationer med henholdsvis unger og gamle – måske skulle vi søge om at flyve med sektion 34 i alle 3 uger?

Christian Hansen (CH): Nu kan vi alligevel ikke lave om på ugerne, men man kunne måske for næste år arbejde for et udvidet samarbejde med sektion 34?

PL: Der er i høj grad skævet til lastbilernes kapacitet – de er i de uger fyldt op – begge biler.

HJT: Hvis vi alligevel ikke kan lave om på noget – hvorfor så møde?

LL: Vi skulle have vedtaget kapflyvningsplanen som den var på den ord. generalforsamling – og så i tilfælde af ændringer kunne vi afholde extraord. generalforsamling.

PL: Ja, det kunne godt have været en løsning, men på det tidspunkt hvor vi skulle holde generalforsamling i efteråret var der mange ting i støbeskeen fra hovedbestyrelsen bl.a. det nye sprintermesterskab, som så alligevel ikke blev til noget.

Bent Pedersen (BP): Kunne det ikke være spændende at flyve med ungerne i uge 32 på en sektionsklubflyvning?

PL: Der er ikke økonomi til det – antallet af unger vil være for begrænset til at det kan hænge sammen.

Kapflyvningsplanen blev herefter fuldtalligt (12) vedtaget.

4. Eventuelt

BP: Ville ønske at vi kunne lave et fælles læserbrev til HB, som udtrykker vores utilfredshed med repræsentantskabsmødet i Brædstrup i sagen om de 2 uger med sektion 34.

HJT: 074 Vejgaard har allerede sendt et læserbrev til Brevduen vedr. dette.

MH: Kunne godt tænke mig at arbejde mere med de beregningsområder, som først var på tapetet. Kunne man få lov til at bruge flyvningerne i sektion 54 som prøvedata, så vi kan få vished i hvad der sker med sådanne beregningsområder – hvordan bliver resultatet o.s.v.

BP: Jeg synes at beregningen er meget forvirret og synes at det kan være svært at overskue stillingen til et mesterskab løbende. Synes også at det Berlandske system er bedst, da mange duer ét sted kan ødelægge det for mange et andet sted.

HJT: Koefficient beregningen er godt, hvis der ikke er så mange duer med.

MH: F.eks. på langflyvning hvor tingene bliver mere udlignet.

CH: Beregningen er faktisk nem og ligetil, men kan jo først laves efter at det officielle resultat foreligger.

Der var enighed i forsamlingen om at vi skulle prøve at lave nogle prøveberegninger for vores sektion i 2013 – det kunne være godt at se, hvad det ville betyde.

BP: Hjemmesiden er stadig under al kritik – det er irriterende at den aldrig er opdateret.

MH: Jeg mangler simpelthen tid, så vi skal finde en anden mand. Så er alt i orden.

PL: Nu da vores præmiefest blev aflyst – hvordan deler vi så præmier ud efter en sæson? Generalforsamlingen er vel den eneste mulighed.

MH: Så ærgeligt at festen blev aflyst – en dejlig aften til at styrke det sociale i sektionen.

Sigurd Kjærgaard (SK): Synes at det er svært at lave nogle sociale arrangementer – i vores forening har vi nogen gange prøvet at lave noget, men der kommer ikke så mange fra de andre foreninger.

PL: 077 Arden har meldt ud at de ikke sender duer på vores sektionsflyvninger – så vi kommer til at mangle penge i det samlede regnskab.

HJT: Hvor tit vil I have mellemregninger i sæsonen?

PL: Du får information fra bestyrelsen

MH: I 2012 var det efter uge 25, 27, 29 og 31 for gamle og uge 29 og 31 for unger, så det bliver nok noget i den stil for 2013 også.

BP: Hvis sektion 63 ønsker samarbejde, bliver det vel med fællesslip for alle 3 sektioner?

PL: Frank, sektion 63, har ytret ønske om et par prøve fællesslip, hvis vi får gang i samarbejdet – hvordan er stemningen for det?

CH: Det kan vi ikke vide p.t. uden møde i de enkelte foreninger.

MH: Det eneste som jeg kunne være bange for er at vi efter nogle års samarbejde med både sektion 53 og 63 står som ”den lille” mht. afstand på vores flyvninger og at både sektion 53 og 63 ønsker kortere flyvninger – så har vi ikke mandat til at gå i mod, men omvendt kan vi heller ikke trække os fra samarbejdet p.g.a. prisen pr. due.

Hermed kunne generalforsamlingen afsluttes i god ro med kaffe.

Referent
Martin Hansen


19-12-2011 Referat Generalforsamlingen

Generalforsamling i Sektion 54 – i 074 Vejgaard – lørdag 12/11 2011

1.      Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslog Lasse Lindstrøm (LL) – og denne blev enigt valgt

2.      Valg af stemmetællere.
Der blev fundet emner blandt publikum – og disse blev valgt.

3.      Konstatering af mandater.
074 stillede ikke fuldtalligt – og derfor kun 16 mandater i alt.

4.      Formandens beretning
Peter Liljendal (PL) supplerede sin skriftlige beretning med at fremsende ønske om at han selv i samarbejde med Martin Hansen (MH) kunne flytte station i tilfælde af ugunstige forhold på oprindelig slipsted.
Christian Hansen (CH) kunne godt bakke op om dette, men måtte vide, hvilke regler (også uskrevne) man så også sagde ja til.
Bent Pedersen (BP) ønskede at få email rundt med information.
PL kunne informere om at der ville komme email rundt – selvfølgelig – også gerne hver fredag med planlagt løsladelse m.m. Så alle fik samme information.
Herefter blev beretningen enstemmigt vedtaget.

5.      Regnskab for 2011
Ingen kommentarer – og regnskab blev enstemmigt vedtaget.

6.      Kontingent for 2012
Uændret.

7.      Indkomne forslag
Ingen

8.      a. Flyveplan 2012
Som udgangspunkt ændret i forhold til 2011 – bortset fra Horsens i stedet for Hasselager.
PL informerede om at uge 27 ville blive Horsens, men gerne længere.
CH: 023 vil gerne have den længere end Horsens
Thorkild Kristensen (TK) mente at nu var der fremsat en kapflyvningsplan – og så skulle den også holdes.
PL pointerede at det naturligvis var udgangspunktet
Jens Eilif (JE) ønskede at vi for alt i verden undgår hjemkørsler – det gav kaos hver gang.
Flyveplanen blev herefter vedtaget.
b. Konkurrencer 2012
Bestyrelsen fremlagde forslag til et nyt generalmesterskab med:
3 af 7 ungeflyvninger, 9 af 15 indland, 10 af 13 mellem og 4 af 5 lange.
Rene Nielsen (RN) fremlagde forslag fra 053:
3 af 7 ungeflyvninger, 6 af 15 indland, 6 af 13 mellem og 2 af 5 lange.
Der blev stemt for de 2 forslag med majoritet – 8-5 – for 053’s forslag.
BP mente ikke at man kunne komme med ændringsforslag til konkurrencerne her på  generalforsamlingen.
LL ønskede en klarere mesterskabsberegning i regulativet.
PL lovede at bestyrelsen ville se herpå.
BP syntes at det var skrækkeligt mange penge, der blev brugt på intern opsamling i vores sektion.
PL pointerede at han syntes at fordelingen til udgifter mellem de 2 sektioner 53 og 54 var fair for begge parter.
Henrik Rasmussen (HR) uddelte regnskab for samarbejdet for 2011.
Klaus Poulsen (KP) mente at vi i nær fremtid ville arbejde mod et samlet sted for pakning og opsamling. Hvordan håndterer vi det?
Jan Christensen (JC) havde spurgt rundt hos vognmænd – og de ville kun køre, hvis de kunne få ”hele pakken”
RN kunne informere at 053 ikke ville opsamle om fredagen, fordi de ikke ville være med til at der var nogle som IKKE ville hjælpe fællesskabet.

9.      Valg af løslader.
PL ønskede genvalg og blev valgt.

10.  Valg af kasserer.
HR ønskede genvalg og blev valgt.

11.  Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.
JC og MH ønskede genvalg og blev begge valgt.

12.  Valg af en bestyrelsessuppleant.
CH ønskede genvalg og blev valgt som suppleant for 2 år.

13.  Valg af revisor.
Kim Pedersen ønskede genvalg og blev valgt.

14.  Valg af revisorsuppleant.
Torben Andersen ønskede genvalg og blev valgt.

15.  Eventuelt.
BP mente at vi skulle alle hjælpe og dele med hinanden. Nogle får en opsamling – andre får hentet uden for døren – det må gå lige op – arbejdsmæssigt og økonomisk.
KP kunne informere om foredrag i 034 med Brian Dalsgaard 17/11.
LL informerede om at 074 og 034 ville indsende forslag om ny løslader i vores region – Christian Mikkelsen 075 i stedet for Ib Kristensen – og opfordrede de andre foreninger til samme.

Referent
Martin Hansen

30-06-2011 Opdatering - weekendens flyvninger

DdB har valgt at løslade lørdag, så vi pakker vores sektionsflyvning som normal.

Pbv
Martin


29-06-2011 Vedr. weekendens flyvninger

Det er på tale at DDB kunne finde på at løslade weekendens flyvninger allerede i morgen fredag som for 14 dage siden.

Det kan dermed betyde ændringer for vores pakning til sektionsflyvningen.
Vejret ser fornuftigt ud, så vi forventer at pakke fredag som normalt, men tidspunktet for opsamling kan blive ændret alt efter hvad DDB vælger at gøre. 

Foreløbigt venter vi på endelig svar, så følg med her på hjemmesiden, hvad der bliver den endelige beslutning.

Pbv.
Martin


20-11-2010 Referat Generalforsamling 13/11 2010

Generalforsamling i Sektion 54 – lørdag den 13/11 2010

1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Lasse Lindstrøm (LL) – ikke andre forslag – og LL tog opgaven.
Startede med at bede forsamlingen om at rejse sig, så man kunne mindes dem, der var gået bort i sæsonen.

2. Valg af 2 stemmetællere blandt tilhørerne
LL udvalgte Regner Schütze og Svend Olsen blandt tilhørerne – og de blev valgt.

3. Konstatering af mandater
LL kunne konstatere at alle mandater var til stede bortset fra en repræsentant fra 022. Bent Pedersen (BP) havde kort inden generalforsamlingen valgt at gå, så bestyrelsen bestod af 3 mandater. I alt 16 mandater.

4. Formandens beretning
Beretningen var udsendt skriftligt – og Peter Liljendal (PL) havde ikke yderligere kommentarer i første omgang. Andre kommentarer:
Torben Andersen (TA): Kommenterede at han manglede opdatering af hjemmesiden – syntes at den skulle være opdateret, hvis vi skulle have den. F.eks. var årets mesterskaber stadig ikke på siden – eller forskellige arrangementer i de enkelte klubber.
Martin Hansen (MH): Gav TA ret – der manglede nogle ting, men det havde været et travlt efterår for MH, så han havde valgt at opdatere det vigtigste – mente ikke at de mesterskaber, som var udsendt af Hans-Jørn Thomsen (HJT) og som alle havde set, var så vigtige i første omgang – men de var nu på siden. Hvis de enkelte klubber ville have noget på, var de nødt til at sende det specifikt til MH – de kom ikke bare på automatisk.
BP: Kunne godt tænke sig at nyhedssiden kunne laves lidt anderledes, så man kunne printe kun én ting i stedet for hele siden.
LL: Gav udtryk for at det sagtens kunne lade sig gøre – og at folk kunne spørge, hvis der var problemer.
HJT: Spurgte om ikke alle kunne skrive nyheder.
MH: Kunne informere at det kunne godt lade sig gøre – og at formænd for klubberne fremover ville få tilsendt et brugernavn og kode, så de kunne indrykke nyheder på siden.
Brian Jensen (BJ): Henviste til beretningen, hvor der stod at der havde været store problemer mht opsamlingen i byen – og mente ikke at der havde været store problemer. Bækgaard havde været til stor hjælp med at afhjælpe problemerne.
PL: Uddybede med at sige at der havde været lidt problemer med bilerne i starten – første uge en containerbil og derefter problemer med liften på den anden. Der havde også været problemer med urene drikkekar, men her havde bestyrelsen valgt at købe et ekstra sæt drikkekar, så der altid kunne være et rent sæt klar.
BP: Kunne også bekræfte at liften på bilen havde været i stykker i 5-6 uger.
PL: Men det var absolut ikke en kritik af chaufførerne, som havde gjort et godt stykke arbejde.
Beretningen blev sat til afstemning – og enstemmigt godkendt.

5. Regnskab for 2010
Henrik Rasmussen (HR) havde ikke flere kommentarer.
HJT: Bemærkede at han syntes at beholdningen i banken var lige stor nok.
HR: Mente at den var passende.
Regnskabet blev sat til afstemning – og enstemmigt godkendt.

6. Kontingent for 2011
Bestyrelsen foreslog at kontingentet på 150,- pr. medlem skulle fortsætte uændret.
Enstemmigt godkendt.

7. Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.

8. Flyveplan 2011 samt konkurrencer
8a. Flyveplan 2011

PL: Forklarede at bestyrelsens ambitioner i starten var at få længere afstande på vores sektionsflyvninger, men at man mødte modstand mod dette af sektion 53. Derfor måtte man ty til et kompromis – derfor dette forslag.
BP: Mente at det måtte være naturligt at beslutte 2 x Kolding i uge 28 eftersom at alle formænd havde været enige om dette på formandsmødet.
HJT: Syntes at det var fint med 2 x Kolding.
Thorkild Kristensen (TK): Kunne simpelthen ikke forstå at alle de ting, som formændene var blevet enige om, bare skulle ”overrules” af sektion 53.
PL: Kunne uddybe at sektion 53 ville have kortere afstande, så man var nødt til at gå på kompromis for ikke at miste samarbejdet.
BJ: Kommenterede at en uge 18 med 2 x Hasselager ikke var en fair løsning for de sydlige slag – det var man allerede blevet enige om på formandsmødet.
Christian Hansen (CH): Var også meget overrasket over disse ændringer på kapflyvningsplanen i forhold til det, som man var blevet enige om på formandsmødet. Kunne ikke forstå at vi altid skulle bøje os for sektion 53? I 023 havde man talt om at man kunne afskaffe pengene til mesterskaber m.m. og bruge disse penge som et supplement til opsamlingen – og så køre selv.
023 kunne i øvrigt også komme med forslag om at droppe uge 18 – foreningen synes at det er for tidligt – og så foreslå at alle Kolding flyvningerne bliver rykket til Åbenrå.
PL: At rykke fra Kolding til Åbenrå kunne ikke løses på nuværende tidspunkt.
BP: 034 tilsluttede sig også 023 med at droppe uge 18 og så tage 2 x Kolding i uge 19.
Ole Olsen (OO): Udtrykte at han var rystet over at sektion 53 gav ultimative krav overfor vores sektion – ligesom en anden sektion en gang havde gjort over for vores sektion. Troede at det var politik fra sektion 53’s side af.
TK: Syntes også at uge 18 var for tidligt.
Sigurd Kjærgaard (SK): Var enig i at uge 18 var for tidligt – og kunne se 3 fordele: Hvis det blev et koldt forår, ville uge 19 passe. Hvis kun få ville deltage i uge 18, ville det give en dårlig økonomi for uge 18. En uge 19 med 1 x Hasselager og 1 x Kolding ville passe til alle – så kunne man selv vælge.
MH: Pointerede at han godt kunne forstå at der var meninger for og i mod kapflyvningsplanen – og at der kunne være blandede meninger om samarbejdet med sektion 53. Ville foreslå at vi nu blev enige om en kapflyvningsplan for 2011 – og derefter fik en bedre dialog om 2012.
Herefter blev man enige om at gå til afstemning.

Afstemning for ikke at flyve i uge 18. Enstemmigt vedtaget. Sæsonen starter i uge 19.
Afstemning for: Uge 27 – Åbenrå med gamle duer og Hasselager med unger og Uge 28 – Kolding med gamle duer og Kolding med unger
Enstemmigt vedtaget.
Afstemning for at fjerne samslip med sektion 53. 9 stemmer for – dermed ingen samslip overhovedet med sektion 53 i 2011.

Kapflyvningsplanen for 2011 kan nu ses under Sæson på hjemmesiden.

8b. Konkurrencer i 2011
PL: Bestyrelsen foreslog stadig at ungemesterskabet skal afgøres på alle 7 flyvninger (2 x Soltau i uge 32 regnes ikke i mesterskabet) – i alt 5 flyvninger tæller. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
Bestyrelsen foreslog også at mesterskaber med gamle duer bliver på 15 flyvninger – i alt 9 flyvninger tæller. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
Resten af mesterskaber og esduer bliver som i 2010.

9. Valg af løslader.
Peter Liljendal var villig til genvalg – og blev genvalgt.

10. Valg af formand.
Peter Liljendal var villig til genvalg – og blev genvalgt.

11. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.
Bent Pedersen havde valgt at trække sig – og derfor skulle der vælges 2 nye bestyrelsesmedlemmer – 1 for 1 år – og 1 for 2 år. Bestyrelsen kunne foreslå:
Klaus Poulsen, 034 – for 2 år – blev valgt
Jan Christensen, 023 – for 1 år – blev valgt

12. Valg af 2 suppleanter.
Da Klaus Poulsen hidtil var suppleant, skulle der vælges 2 suppleanter:
Dion Esmann, 074 – for 2 år – blev valgt
Christian Hansen, 023 – for 1 år – blev valgt

13. Valg af revisor.
Eigil Christensen afgik – bestyrelsen kunne forslå Hans Chr. Hansen, 077 – enstemmigt vedtaget.

14. Valg af revisorsuppleant.
Torben Andersen var villig til genvalg – og blev valgt.

15. Eventuelt.
PL: Syntes ikke at præmiefesten blev opbakket nok af medlemmerne i sektionen. Ville nævne at det var en god og hyggelig fest – og ville opfordre alle til at komme næste år.
BJ: 053 bakkede godt op om festen – og ville opfordre alle til at komme.
HR: Syntes at ca. 20 medlemmer var lige i underkanten – heldigt at der var koner og norske venner med.
HJT: Ville forslå at tilhørende fik taleret til generalforsamlinger. Og ville også forslå at generalforsamlingen måske blev afholdt i lidt mere ”festligt lag”.
Og ville gerne bede BP om at uddybe hvorfor han gik i utide
BP: Gik fordi at han ikke kunne stå inde for bestyrelsens forslag til generalforsamlingen.
CH: Kunne også tænke sig en åben generalforsamling.
PL: Ville absolut ikke anbefale at afholde generalforsamlingen med taleret til alle – det ville blive svært at styre dialogen.
OO: Mener også at det skal holdes i som nu – de delegerede bør være klædt på hjemme fra foreningen og dermed tale ”foreningens stemme”.
LL: Spurgte indtil om foreningerne havde indsendt forslag til DDB – ingen havde indsendt forslag.

Hermed kunne generalforsamlingen afsluttes i god ro og orden med 3 x Hurra.

Referent
Martin Hansen

 


26-10-2010 SEKTION 54 DUEDAG

Lørdag den 13. november bliver en helt speciel duedag i sektion 54!
Sæt kryds i din kalender - og afsæt en dag sammen med alle venner i sektionen!

Dagen kommer til at forløbe således:

I 022's lokaler, Skydebanevej 14, 9000 Aalborg

Kl. 10.00 Generalforsamling - repræsentanter er indkaldt, men alle er velkommen til at overhøre mødet og følge med i beslutningerne!
Kl. 12.00 Frokost - dagens ret kan bestilles hos Henrik på telefon 25137600 - ellers vil der være mulighed for at købe pølser eller lign.
Kl. 14.00 Foredrag ved Bent Th. Pedersen, 027 - en brevduemand med stor viden vil holde et spændende foredrag - kom og få gode råd og tips fra Bent, som de senere år har fløjet helt fantastisk
Kl. 15.00 Auktion med 15 unger fra Bent Th. Pedersen, 027 - unger efter det allerbedste - se preauktion på www.hansen023.dk fra 1/11-11/11 2010

Så sadler vi om og mødes til præmiefesten om aftenen - se indbydelse lige neden under - husk tilmelding senest 1/11.

Vi glæder os til en fantastisk spændende duedag med alt hvad sporten indeholder - god snak, gode duer samt festligt og socialt samvær!

Bestyrelsen


26-08-2010 Præmiefest 13/11 2010

VI GENTAGER SUCCEN FRA 2009 I SELSKABSLOKALET BLÅKILDEVEJ 65
D. 13 NOVEMBER KL. 18.00
.

BUFFEN BESTÅR AF KOLDE OG LUNE RETTER SAMT DESSERT.
EFTERFØLGENDE KAFFE OG HJEMMEBAG.
EFTER SPISNING SPILLES DER OP TIL DANS MED LEVENDE MUSIK.
DER AFSLUTTES MED NATMAD.
DER KAN KØBES DRIKKEVARER TIL RIMLIGE PRISER.
PRIS PR. PERSON 160,00 KR.
TILMELDING OG BETALING FORENINGSVIS SENEST 1/11 2010

SENDES TIL:
KLAUS POULSEN, AAGADE 90. 9280 STORVORDE - TLF: 50923159.

MED SPORTLIG HILSEN FRA FESTUDVALGET
KARIN & LEIF, HELLE & KLAUS


27-12-2009 Preauktion online

Så er preauktionen før sektionens auktion 10/1 2010 online på http://www.hansen023.dk

Der er tale om 26 sommerunger - de første 6 unger er af spændende langdistance afstamning - og de 20 resterende er af de populære familier fra C & G Koopman og Dirk Van Dyck.

Alle duer skulle være gamle nok til at blive sat direkte på avlsslaget.

Den endelige auktion afholdes 10/1 kl. 13.30 - indtil da kan der byde online indtil 7/1.

Mvh
Bestyrelsen


27-12-2009 Vigtige datoer den kommende tid

Se vigtige datoer for sektion 54 på sektionens hjemmeside - under menupunktet Sæson.

Her fremlægges de fastlagte datoer.

Mvh
Bestyrelsen


23-11-2009 Referat Generalforsamling 14/11 2009

Referat – Generalforsamling Sektion 54 – 14. november 2009 i 022’s lokaler.

 

 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Lasse Lindstrøm (LL), som blev valgt. LL takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var indvarslet i god tid. Medlemmer, der var afgået ved døden i sæsonen, blev mindet.
 2. Valg af 2 stemmetællere blandt tilhørerne. Svend Olsen og Leif Andresen blev valgt.
 3. Konstatering af mandater. 077 stillede ikke med mandater, så der var 17 stemmeberettiget tilstede.
 4. Formandens beretning. Beretningen var udsendt sammen med indkaldelsen. Peter Liljendal (PL) tilføjede at han gerne så flere til næste års præmiefest.
  Christian Hansen (CH) påpegede at uge 42 ikke var den bedste uge at afholde festen i p.g.a. efterårsferien.
  Klaus Poulsen (KP) kunne informere at festen ikke ville blive placeret i uge 42 næste år. Datoen for næste år er 13/11 2010 – samme dag som næste års generalforsamling.
  Herefter blev formandens beretning godkendt.
 5. Regnskab for 2009. Hans Chr. Hansen (HCH) gennemgik nogle nøgleposter.
  Eigil Christensen (EC) kunne fra revisionen melde alt ok.
  CH spurgte til 800,- som var brugt til tegninger i forbindelse med et evt. nyt klubhus.
  HCH kunne informere at denne udgift var grænsen som man ville betale – dette var initieringstegninger, som bestyrelsen havde godkendt for at kunne komme videre i projektet.
  Herefter blev regnskabet godkendt.
 6. Kontingent for 2010. Bestyrelsen foreslog at hæve kontingentet for 2010 til 150,- for at driften kunne hænge sammen.
  Dette forslag blev enstemmigt vedtaget.
 7. Indkomne forslag
  1. Bestyrelsen havde fremlagt en lovændring, da flytningen af generalforsamlingen fra foråret til efteråret havde rykket ved nogle valgperioder.
   Lovændringen omhandlende paragraf 3, stk. 3 og 4 – og var foreslået ændret til:
   § 3, stk. 3: ”Formanden, 1 bestyrelsesmedlem og 1 suppleant vælges på lige årstal”
   § 3, stk. 4: ”Kasserer, 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant vælges på ulige årstal”
   Forslaget blev godkendt.

 

 1. Flyveplan 2010 samt konkurrencer
  1. 074 havde indsendt forslag om kun at have én flyvning per uge i de første 3 uger samt at starte med 2 x Hørning og ligeledes starte med 3 x Hørning med ungerne. Efterfølgende ønskede 074 at ændre lidt på forslaget, så man i uge 18 startede med 2 x Hørning og i uge 19 havde Hørning og Haderslev på programmet. Og 2 uger med Hørning til ungerne.
  2. Bestyrelsen havde foreslået at beholde kapflyvningsplanen fra 2009

 

CH stemte for bestyrelsens forslag og foreslog i stedet de mennesker, som fandt denne plan for hård i starten, at træne selv.
KP var også fortaler for bestyrelsens forslag.
LL gik til afstemning:
074’s forslag 4 for / 13 imod
Bestyrelsens forslag 13 for / 4 imod

 

Konkurrencer:

a.       Bestyrelsen havde foreslået at ungemesterskabet skulle fortsætte uændret i 2010 (6 tællende af 8 flyvninger (de 6 sektionsflyvninger + Neumunster + Altona)) – blev enstemmigt vedtaget.

b.      Ligeledes foreslog bestyrelsen at generalmesterskabet ligeledes skulle fortsætte uændret i 2010 (5 indland, 5 mellem, 3 lang og 2 unger) – blev også enstemmigt vedtaget.

c.       Bestyrelsen foreslog at sektionens åbne mesterskab skulle afgøres på 9 tællende af i alt 17 flyvninger.
Brian Jensen (BJ) kunne informere at 053 bakkede dette forslag op – ”gryden kunne holdes i kog” noget længere.
CH kunne også informere at 023 bakkede forslaget op – den eneste ulempe ved denne form var dog at den kunne forfordele slag i nogle vejrzoner frem for andre, hvis vinden var af en bestemt retning meget af året.
Forslaget blev vedtaget med 13 for / 4 imod.

d.      Bestyrelsen havde i stedet for et sportsmesterskab foreslået et 1 års mesterskab med afgørelse på 9 tællende af i alt 17 flyvninger.
CH informerede at 023 stemte for både et 1 års mesterskab og et sportsmesterskab på 9 af 17 flyvninger.
Dette ændringsforslag fra 023 blev sat til afstemning og vedtaget med 9 for / 6 imod.

e.       Esdue proportionerne blev foreslået til 5 flyvninger for hanner og ligeledes for hunner ligesom DDB. Dette blev ligeledes vedtaget.

f.       Mesterskabspræmierne blev foreslået forhøjet til kr. 500, 300 og 200 henholdsvis til guld, sølv og bronze på alle 3 mesterskaber. Blev vedtaget.

 

 1. Valg af løslader. Genvalg til PL.
 2. Valg af kasserer. HCH ønskede ikke genvalg. Henrik Rasmussen, 022 (HR) ønskede valg og blev foreslået af bestyrelsen. Blev enstemmigt valgt.
 3. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. Martin Hansen (MH) ønskede genvalg og blev genvalgt.
  HR var blevet valgt som kasserer – og derfor skulle der vælges en anden person i stedet. Ingen tilstedeværende ønskede at modtage valg, så bestyrelsen ansøgte om lov til at fortsætte arbejdet med kun 4 bestyrelsesmedlemmer. Forsamlingen gav enstemmigt lov til denne kompensation.
 4. Valg af 1 bestyrelsessuppleant. Martin Sørensen afgik. I hans sted blev Klaus Poulsen, 034 valgt.
 5. Valg af revisor. Kim Pedersen var på valg – ønskede genvalg – og blev genvalgt.
 6. Valg af revisorsuppleant. Hans Jørn Thomsen blev valgt.
 7. Eventuelt.
  1. PL takkede HCH for mange års tro tjeneste og forsamlingen rejste sig og gav stående applaus.
  2. CH havde modtaget brev fra Magnus Hansen, 023, som havde gensøgt alle telefonbøger, som alle havde fejl i informationerne om de enkelte foreninger. Magnus mente at det var vigtigt at informationerne var rigtige, så folk kunne henvende sig rigtigt fra starten af. Forsamlingen var enig.

 

Referent
Martin Hansen


10-10-2009 Sidste nyt fra sektionsbestyrelsen

Vedr. pkt. 4 på nedenstående referat:

Det er erfaret, at reglerne for opstilling af kandidatur er ændret de senere år, så man stiller op i de respektive grupper og ikke bare i en stor landspulje.

Derfor har Dion Esmann valgt at trække sit kandidatur, da han ikke ønsker at stille op mod Erik Rasmussen.

Mvh
Bestyrelsen


05-10-2009 Referat Bestyrelsesmøde 4/10 2009

Referat fra Bestyrelsesmøde i Sektion 54, søndag 4. oktober 2009. Kl. 9.00 hos Peter Liljendal.

Tilstede var alle bestyrelsesmedlemmer.

1.       Generalforsamling 14/11 2009

Dagsordenen til årets generalforsamling blev gennemgået. Bl.a. blev følgende punkter berørt:

a.       Mesterskaber. Unge- og generalmesterskaberne ønskes som i 2009. Sektionsmesterskabet Åben kunne afgøres på 9 tællende flyvninger (af i alt 17) for dels at holde spændingen og muligheden for alle til sidste uge og dels for at give rum for evt. ferier i sæsonen. Allerede sidste år var lignende tanker fremme med mange fortalere – derfor ønsker vi også at foreslå dette til næste år. I stedet for et sportsmesterskab, som ofte ender samme sted som det åbne mesterskab, kunne vi foreslå et 1 års mesterskab.

b.      Vi ønsker at beholde kapflyvningsplanen fra 2009 til 2010 med start lørdag den 8/5 2010 (uge 18), så vi får 3 uger inden 29/5 (uge 21), hvor DDB-flyvningerne begynder. Sektion 53 har ligeledes også ønske om at beholde samme plan for næste år.

c.       Vi foreslår at esduer næste år bliver afgjort på 5 flyvninger både for hanner og hunner.

d.      Alle pokaler udgår og bliver uddelt ved årets præmiefest – derfor vil vi foreslå at vi hæver mesterskabspræmierne til 500-300-200 – disse penge tages fra tidligere års udgifter til graveringer.

e.      Der vil blive sat en lovændring til afstemning, da vi i nogle år har haft en modstridende paragraf p.g.a. at vi flyttede generalforsamlingen fra forår til efterår. Hidtil skulle kasserer vælges i lige år og formand i ulige år, men p.g.a. det halve års ryk, er der gået fisk i dette. Derfor sætter vi lovændring til afstemning for en god ordens skyld – at kasserer vælges i ulige år – og formand i lige.

f.        Valg af løslader – bestyrelsen foreslår genvalg. Peter Liljendal er villig til genvalg.

g.       Valg af kasserer – Hans Chr. Hansen ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår Henrik Rasmussen, 022, som er villig til valg.

h.      Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer – Henrik Rasmussen og Martin Hansen er på valg. Henrik Rasmussen vil, hvis han vælges, overgå som kasserer og derfor skal der vælges et nyt bestyrelsesmedlem i stedet. Martin Hansen ønsker genvalg.

i.        Valg af suppleant til bestyrelsen – Martin Sørensen er på valg. Bestyrelsen foreslår genvalg.

j.        Valg af revisor – Kim Pedersen er på valg. Bestyrelsen foreslår genvalg.

k.       Valg af revisorsuppleant. Bestyrelsen foreslår Hans Chr. Hansen, 077.

2.       Evt. medlemsmøde

Vi blev enige om ikke at afholde et medlemsmøde. I stedet foreslår vi at alle foreninger allerede nu får sat tid af til at forberede årets generalforsamling. Lad os få alle forslag og gode idéer fremsendt i tide. Sidste dato for skriftlig fremsendelse af indkomne forslag til årets generalforsamling er 15/10 2009. Fremsendes til formanden.

3.       Præmiefest

Fin opbakning til årets præmiefest fra de fleste foreninger. HCH har styr på præmier, pokaler og diplomer.

4.       Kandidat til Hovedbestyrelsen

Dion Esmann Larsen, 074, har meldt sit kandidatur til hovedbestyrelsen. Næste valg til hovedbestyrelsen vil ske på repræsentantskabsmødet i Brædstrup 6. februar 2010. På valg til HB er for gruppe 4 og 6 Brian Madsen og ny mand i stedet for Villy Petersen, som har valgt at trække sig. For gruppe 3 og 5 er Erik Rasmussen på valg. For gruppe 1 og 2 er Niels Larsen på valg – og som landsvalgte kandidater er Peter Knudsen og Peter Andersen på valg. Det vil sige at Dion Esmann stiller op som modkandidat til næstformand Erik Rasmussen for grp. 3 og 5 eller som modkandidat for de 2 landskandidater.

Der blev diskuteret lidt frem og tilbage – og bestyrelsen blev enige om at vi ønsker tilbagemeldinger fra de enkelte foreninger i sektion 54. Fremsend foreningens mening om Dions kandidatur hurtigst muligt. Disse tilbagemeldinger vil blive behandlet med diskretion.

5.       Hjemmesiden

Hjemmesiden vil blive justeret lidt i løbet af efteråret. Men husk at alle faste arrangementer skal findes under ”Sæson” – og ikke kun i diverse referater fra møder. Den besluttede dato står under Sæson.

6.       Udstilling 9/1 2010

Denne vinters udstilling vil blive et samarbejde med torskeklubben. Bestyrelsen foreslår et godt samarbejde, så vi får et flot arrangement. Ud over de ting, som normalt er at finde på en torskeudstilling, vil esduer og sektionsvindere også blive udstillet samt afholdelse af en auktion vil finde sted.

7.       Arbejdsopgaver 2010

For at næste års sæson kommer til at glide bedst muligt på det praktiske område mht opsamling og ompakning vil der blive nedsat et hold af chauffører, et ompakkehold til torsdag samt en oversigt over hvilke foreninger, der har ansvaret de enkelte fredage.

8.       Eventuelt

Intet under eventuelt.

 

Referent
Martin Hansen


30-09-2009 Sektionens Præmiefest 17/10 2009

Sektionen afholder den årlige præmiefest 17. oktober 2009

Det hele foregår i selskabslokalerne på Blåkildevej 65, 9220 Aalborg Ø kl. 18.30.

Buffet - Menu:

Forret: Tunmousse m/ flutes
Hovedretter: Kalvecuvette
Baconsvøbt kalkunbryst
Luksus kartoffelsalat
Pestokartofler
Årstidens mixed salat m/ hj.lavet thousand island dressing
Nakkesteg a la Bombay
Dessert: Islagkage
Kaffe: Kaffe & The m/ hj.lavet kringle og hj.lavet kransekage
Natmad: Pølser m/brød

Der kan naturligvis købes øl, vand, vin m.m.

God levende musik - så tag danseskoene på!

Alt dette for kun kr. 160,-

Tilmelding i din lokale forening!

Med venlig hilsen
Festudvalget


27-04-2009 Formandsmøde 1/4 2009

Referat Formandsmøde 1/4 2009 i 023 Aalborg

 

PL (Peter Liljendal) bød velkommen og forklarede de fremmødte om bestyrelsens beslutning om ikke at afholde et decideret kontrolmøde. Flere havde givet udtryk for at det ikke var nødvendigt med et decideret kontrolmøde.

 

 1. Vandrepokaler

Efter lang tids søgning på evt. lister eller optegnelser har bestyrelsen besluttet at de resterende vandrepokaler bliver fløjet om til ejendom af de navne, som står opført fra tidligere år. Find liste under Sæson.

 

 1. Udstillingen

Sektionsudstillingen ligger til at blive afholdt 17/1 2010. Desværre er denne dato ikke oplagt, da Torskeudstillingen ligger til den 10/1 2010.

PL har allieret os med Hans Jørn Thomsen og Leif Andersen som vil være drivkraften bag sektionsudstillingen. PL vil forsøge at ”forhandle” med Torskeudvalget om en løsning så begge udstillinger kan afholdes med min. 14 dages mellemrum.

CH (Christian Hansen) opfordrede til at finde gode præmier til udstillerne – attraktive flyvepræmier til efterfølgende sæson.

 

 1. Opsamling DDB

Sagen er desværre den at vi får 500,- mindre i tilskud fra DDB i år end sidste år. Derfor står vi nu – til trods for ekstra skarpe priser – med en manko på ca. 350,-

TA (Torben Andersen) mente at de 4 implicerede foreninger sammen skulle betale differencen, så vi kunne komme videre.

BJ (Brian Jensen) mente ikke at 053 er en del af opsamlingen – og nægtede derfor at 053 skulle betale en andel.

BP (Bent Pedersen) ønskede ikke at 034 skulle være en del af opsamlingen – de ville som sidste sæson selv køre deres duer til 053.

HR (Henrik Rasmussen) var ikke tilfreds med at 053 trak sig ud af deres andel til opsamlingen – mente at 053 lige så meget er en del af samarbejdet for at få DDB duerne af sted.

CH var enig med HR og TA – at 053 også skulle betale en andel.

Formændene blev enige om at finde en løsning.

 

 1. Sammenlægningsudvalg

Udvalget er nu kommet så langt at man har fået tildelt en grund af kommunen på hjørnet af Østre Uttrup Vej og Østre Sundby Vej. Man har fået lavet skitse over bygningen med ruminddeling m.m.

Udvalget vil nu mene at næste step er et fælles møde med bestyrelserne for 023 og 074, som ligger inde med værdier til det nye byggeri.

En fornuftig plan ville være at de 2 foreninger skulle stå som ejere af den nye fællesforening.

Der bliver taget kontakt til de 2 foreninger.

 

 1. Eventuelt

FJ (Frank Jensen) – I 077 forstår man ikke hvorfor den ærespræmie, der er givet af Per Vestergaard, bliver udsat på en sektionsflyvning (Åbenrå i uge 31)?

PL forklarede at bestyrelsen i samarbejde med Per Vestergaard har udsat en ærespræmie til sektionen på en sektionsflyvning, da det var oplagt.

FJ spurgte om det er nødvendigt at skrive korrektionsskemaer på sektionsflyvninger?

PL uddybede at det ikke var nødvendigt, men foreningen må leve med faren for at blive diskvalificeret og annulleret spil.

 

Referent

Martin Hansen


14-03-2009 Referat Bestyrelsesmøde 10/3 2009

Tilstede: Henrik Rasmussen HR. - Bent Pedersen BP. - Hans Chr. Hansen HCH. og Peter Liljendal. Afbud fra Martin Hansen

 

 

Formanden orienterede om mødet med Peer Vestergaard og Peter Andersen fra DDB i Brædstrup.

 

Der blev lavet en plan for fredags opsamling, hvor Mou 034 også bliver opsamlet.

Derfor er der lavet ny opsamlings plan for 2009. Den vil blive udleveret den 1.april på formandsmødet og lagt ud på vores hjemmeside.

PL. udsender et nyhedsbrev med plan om fredags pakning og vanding ved 053 Sølyst af sektions duer, foreningerne skal stille med 2 mand kl.21.00  iflg. aftale med Peer Vestergård.

PL. finder ud af, som lovet, om Peer Vestergaard har fundet en løsning på aflæsningen af tomme kurve torsdag eftermiddag ellers kan det være at foreningerne skal stille med folk torsdag eftermiddag.

 

HCH. Laver regulativ til sæson 2009 med de rettelser som bestyrelsen har vedtaget.

 

BP. laver navne liste på de resterende mesterskabs pokaler

 

PL. undersøger om vores opsamlerchauffør skal på kursus ved DDB.

 

Bestyrelsen vedtog at såfremt PL. ikke kunne opnå en udgiftsneutral aftale med DDB om torsdags opsamling, vil bestyrelsen trække sig og overlade forhandlingen til de involvere foreninger, da vi ikke mener at DDB duernes underskud skal betales af sektionen og vi ikke kan disponer over foreningernes økonomi.

 

Vi vil gerne være behjælpelige med at finde et ompakningshold til DDB duerne om torsdagen, det blev forslået at der skulle findes 5 mand, således at en til to mand kunne holde fri engang imellem.

 

Vognmand Peer Vestergård sponsorerer en flyvning, vi skal dog betale chaufførens løn. Det blev vedtaget at der er 10 slagpræmier på flyvningen fra Aabenrå gamle duer uge 31. Overskuddet er på ca. 3500.- derfor besluttede bestyrelsen at lave flg. præmiering.

  1 præmie 700 kr.

  2 præmie 600 kr.

  3 præmie 500 kr.

  4 præmie 400 kr.

  5 præmie 300 kr.

  6 præmie 300 kr.

  7 præmie 200 kr.

  8 præmie 200 kr.

  9 præmie 100 kr.

10 præmie 100 kr.

 

Efter flere henvendelser besluttede bestyrelsen at lave kontrolmødet om til et formands møde, det afholdes i 023 kl.19.30 1. april. 2009.

HCH. laver indkaldelse til Formandsmødet.

 

Der vil blive strammet op med bøder omkring indberetninger af resultater til vores hjemmeside.

Reglerne står i regulativet og husk at fjerne stjerner senest søndag kl.10.00.

 

Prisen pr. due på sektionsflyvninger blev fastsat til kr. 6,50 aconto.

 

Det blev vedtaget at vores hjemmeside skulle være bedre opdateret. Måske er det muligt at formanden kunne lægge noget ind på hjemmesiden.

 

Efter forslag fra sektion 53 blev det vedtaget at en repræsentant fra de respektive sektioner kunne overvære hinandens generalforsamlinger og medlemsmøder, dog uden taleret.

 

Bestyrelsen besluttede at afholde sektionsudstilling for sekt 53 og 54 i ugen efter Torskeudstillingen.

Da den nuværende bestyrelse ikke har prøvet at afholde sektionsudstilling har PL. fået tilsagn fra Hans Jørgen Thomsen 074 om at styre forberedelsen og sidde i udstillingsudvalget.

 

Referent Peter Liljendal


15-11-2008 Referat Bestyrelsesmøde 12/11 2008

Referat fra bestyrelsesmøde 12/11 2008.

 

1.      Konstituering af ny bestyrelse:

Peter Liljendal: Formand, løslader
Hans Chr. Hansen: Kasserer
Martin Hansen: Næstformand, sekretær
Henrik Rasmussen: Arrangementer, transport (ass.)
Bent Pedersen: Transport

 

2.      Rygepolitik

Bestyrelsen besluttede at indføre en rygepolitik på vores officielle møder, så rygning ikke er tilladt før efter møderne. Dette for at møderne bliver en god oplevelse for alle. Der kan evt. indføres rygepauser, hvis et møde trækker ud.

 

3.      Præmiefest

Alle ting i forbindelse med præmiefesten skulle være i orden. Der er ca. 43 tilmeldte.

 

4.      Sektionens love

Bestyrelsen besluttede at forslå en lovændring så formænd bliver valgt på lige år og kasserere på ulige år. På grund af at generalforsamlingen blev flyttet fra forår til efterår, blev der for nogle år siden også byttes rundt på valg af formand og kasserer.
Bestyrelsen blev også enige om at investere i en generel foreningslov, så man kunne dygtiggøre sig i foreningslov.

 

5.      Vognmænd

Henrik (sekt 53) og Peter holder møde med Per Vestergaard i Brædstrup. Bent og Henrik tager fat i en lokal vognmand til den interne opsamling.

 

6.      Eventuelt

Snak om planlægningen af den kommende sæson. Følgende datoer blev fastsat:

17/01 2009: Sektionsudstilling i Frederikshavn

21/01 2009: Formandsmøde i 023 kl. 19.00

07/02 2009: Repræsentantskabsmøde i Brædstrup kl. 13.00

10/03 2009: Bestyrelsesmøde hos BP kl. 19.00

31/03 2009: Kontrolmøde i 023 kl. 19.00

 

Referent
Martin Hansen

 

 


14-11-2008 Referat Generalforsamling 8/11 2008

Referat fra Generalforsamling i Sektion 54, lørdag den 8/11 2008.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Lasse Lindstrøm og han blev valgt.

2. Valg af 2 stemmetællere blandt tilhørerne
Brian Nielsen, 023 og Jens Eilif, 053 blev valgt.

3. Konstatering af mandater
De 15 foreningsmandater og de 5 bestyrelsesmandater blev konstateret til stede.

4. Formandens beretning
Peter Liljendal (PL): Kommenterede til sin skriftlige beretning at vi for fremtiden skulle lægge mere energi i at finde nye medlemmer. Det er en vigtig opgave, som vi ikke må glemme i det daglige.
Christian Hansen (CH): Ønskede uddybning vedr. vandingen af Sektion 53’s duer – blev de ikke vandet før de kom til Sektion 54? Og var det blevet Sektion 54’s opgave at vande de duer?
Finn Nielsen (FN): Kunne uddybe at duerne ofte var meget tørstige, når de ankom til 053 Sølyst.
PL: Sektion 53 har for næste sæson lovet at duerne skal komme vandet, så problemet skulle gerne være løst.
Herefter blev beretningen godkendt.

5. Regnskab 2008
Hans Chr. Hansen (HCH): Gennemgik nøgleposter i regnskabet. Pointerede bl.a. at et overskud på kun 976,51 på driften kunne resultere i en kontingentforhøjelse i fremtiden.
Eigil Christensen (EC): Kunne oplyse at revisionen havde gennemgået samtlige bilag og fundet alt i skønneste orden.
Herefter blev regnskabet godkendt.

6. Kontingent 2009
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent for 2009 – og dette blev godkendt.

7. Indkomne forslag
a. Bestyrelsen foreslog at samtlige flyvninger for 2009 skulle udregnes efter 1000-point systemet.
Der var ingen kommentarer og forslaget blev vedtaget.
b. Bestyrelsen foreslog at sektionens divisioner skulle nedlægges.
Thorkild Christensen (TC): 034 var for at beholde divisionerne, men vidste godt at man var alene om den holdning.
Ingen yderligere kommentarer og bestyrelsens forslag blev vedtaget.
Lasse Lindstrøm (LL): Kommenterede at han håbede at alle foreninger ville indsende forslag om 1000-point systemet til repræsentantskabsmødet i Brædstrup.

8. Flyveplan 2009
TC: Pointerede at man i 034 havde oplevet dårlige flyvninger fra Vejen og ønskede derfor at man skulle flyve Kolding i stedet i uge 19.
CH: 023 var i bund og grund for at flyve Åbenrå hele sæsonen efter uge 20 – og som udgangspunkt imod at vælge kortere stationer som f.eks. Kolding midt på sæsonen.
023 var yderligere i mod fællesslip med sektion 53 med ungerne i uge 32 – ofte er det 2. kulds ungerne, man vil bruge på denne Åbenrå flyvninger – og derfor ville det være farligt med et fællesslip.
Brian Jensen (BJ): 053 var også i mod fællesslip med ungerne i uge 32.
Bent Pedersen (BP): 034 også i mod.

034’s forslag om ændring i uge 19 blev nedstemt.
Bestyrelsens forslag om fællesslip med unger i uge 32 blev nedstemt.

BJ: Ville gerne høre mere om uge 31.
PL: Kunne oplyse om mange positive tilbagemeldinger fra andre sektioner.
Martin Hansen (MH): Kunne yderligere oplyse at sektion 34 allerede havde valgt at være med. Desuden ville der blive arbejdet på tv-optagelser af slippet.
PL: Ole og Peter (sektion 53 og 54) forestår løsladelsen.

Mesterskaber:
BJ: 053 foreslår at man i stedet for 3 flyvninger bortkaster 7 flyvninger, så kun 10 tæller til indlandsmesterskabet. For at holde ”gryden i kog” noget længere.
CH: Kan se nogle gode ting i idéen, men kan ikke stemme for forslaget uden at kende medlemmernes mening.
EC: Var enig med CH.
Sigurd Kjærgaard (SK): Mente at man skulle komme med sådanne ting på medlemsmødet, så man kunne tænke over tingene – og få de gode idéer på banen i god tid.
PL: Kunne også henstille til at alle gode idéer kom frem i god tid, så man kunne tage stilling til det.
Herefter blev bestyrelsens forslag til indlandsmesterskaberne godkendt.

BJ: 053 foreslog at de 8 første ungeflyvninger – altså 6 indlands, Neumünster og Altona – skulle tælle med til ungemesterskabet og at der kunne bortkastes 2 flyvninger. Mente ikke at hovedbestyrelsen (HB) havde udtalt noget om et specielt DDB ungemesterskab.
Palle Nielsen (PN): Kunne undre sig over at man ikke ville have de to Soltau flyvninger med når de var blevet godkendt på delegeretmødet.
PL: Kunne oplyse at der ikke var opbakning for de Soltau flyvninger fra Nordjylland, men at det blev besluttet efter et flertal på landsbasis.
BP: Mente at det var en nogenlunde enig forsamling på sidste formandsmøde, der gik ind for 053’s forslag.
MH: Idéen om et evt. ungemesterskab på DDB’s flyvninger blev udtalt af landsformanden – og her lige inden mødet havde Peter Andersen også bekræftet dette. Beklagede at PL kom til at fremstå som utroværdig idet han kun henviste til delegeretmødet.
BJ: Havde talt med flere andre medlemmer af HB, som ikke kendte noget til dette.
053’s forslag om et ungemesterskab på de første 8 flyvninger og med bortkastelse af 2 flyvninger blev stemt om – blev besluttet med 10 stemmer for, 9 imod og 1 blank.

BJ: 053 kunne foreslå at de gerne ville have flere ungeflyvninger med til generalmesterskabet – så altså 5 indland, 5 mellem, 3 lang og 3 unger.
BP: Mente at der så også skulle flere indlandsflyvninger med til generalmesterskabet.
Afstemning om 053’s forslag – forslag nedstemt.

CH: Foreslog at sportsmesterskabet udregnes så første sportsdue får 1000 point og resten af sportsduerne får point i relation til første sportsdue (hastighed x 1000 divideret med 1. Sportsdues hastighed).

Det blev besluttet at generalmesterskabet udregnes på 5 indland, 5 mellem, 3 lang og 2 unger som sidste år – og på de flyvninger som tæller med til sektionens indlands-, mellemdistance-, langdistance- og ungemesterskab.

PL: Udtalte at vi ikke på forhånd kunne vedtage om DDB’s flyvninger også blev udregnet efter 1000 point systemet.
BJ og BP var enige om at vi skulle følge beslutningen på repræsentantsskabsmødet.
PL: Bestyrelsen var også enige om at følge DDB’s beslutning.

Pokaler:
BJ: Mente at i mangel af oprindelige proportionerne vedr. pokalerne var vi nødsaget til at rette os efter DDB’s regelsæt om pokaler.
PL: Mente stadig at vi måtte finde de oprindelige proportioner og så følge dem.
Hans Jørn Thomsen (HJT): Sad i bestyrelsen dengang og ville lede gamle papirer igennem.
PL: Udtrykte at det var vigtigt at vi holdte os til de oprindelige beslutninger og udbad sig ekstra tid for at finde disse.
Forsamlingen gav bestyrelsen tid til at finde disse oprindelige proportioner frem.

Esduer:
BJ: 053 forslog at vi brugte DDB’s proportioner for esduer, så det var 5 flyvninger for hanner og 5 for hunner.
HJT: Kunne også opfordre til 5 og 5.
Henrik Rasmussen (HR): Mente ikke at man kunne stemme om dette da det ikke lå som forslag.
Dermed blev forsamlingen enige om at holde sig til sidste års esdue proportioner, nemlig 7 for hanner og 5 for hunner.

9. Valg af løslader
PL blev genvalgt

10. Valg af formand
PL blev genvalgt

11. Valg af bestyrelsesmedlem
FN havde valgt ikke at genopstille. I hans sted blev Bent Pedersen, 034 valgt.

12. Valg af suppleant til bestyrelsen
Brian Jensen, 053 blev valgt for 2 år.
Martin Sørensen, 023 blev valgt for 1 år.

13. Valg af revisor
EC blev genvalgt

14. Valg af revisorsuppleant
Gunnar Pedersen ønskede ikke genvalg. Torben Andersen, 074 blev valgt.

15. Eventuelt
CH: Udtrykte tak fra 023 til de andre foreninger, da de ikke havde arbejdet for at få flere fællesslip. Skønt at vi nu havde fundet et godt niveau som kunne passe alle foreninger i sektionen – og begge sider af sektionen.

HJT: Kunne foreslå at vi igen skulle afholde et fedtmule-mesterskab.

FN: Kunne desuden foreslå et bowlingmesterskab.

Herefter afsluttedes generalforsamlingen.

Referent
Martin Hansen


22-10-2008 Referat Bestyrelsesmøde 21/10 2008

Referat fra bestyrelsesmøde 21/10 2008.

 

 1. Dagsordenen til den kommende generalforsamling blev gennemgået. Følgende forslag blev ført som forslag stillet af bestyrelsen:

a.       Bestyrelsen foreslår at alle sektionens mesterskaber udregnes efter 1000 point systemet.

b.      Bestyrelsen foreslår at divisionerne nedlægges

Vedr. kapflyvningsplanen var der efter fælles mødet med sektion 53 lidt forvirring som desværre resulterede i et par forkerte forslag på hjemmesiden. På mødet fik vi diskuteret frem og tilbage – og fik stillet et endeligt forslag. Se sæson på hjemmesiden.

På kapflyvningsplanen er også med forslag til mesterskaber og esduer.

Vedr. spil blev vi enige om at fortsætte slagspillet med 20,- pr. uge. Der blev også snakket om andre spil, men det var ikke andre gode forslag.

Vi håber på gode forslag fra medlemmerne i sektion 54!

 

 1. På medlemsmødet havde vi lovet at samle vores lovsamling i et opdateret dokument hvor tidligere tilføjelser skulle føres ind på rette plads i lovsamlingen i stedet for at stå som tilføjelser. Ikke lovændringer kun en opdatering, så der er styr på lovene.
 2. Der blev også talt om ny vognmand til den interne opsamling i stedet for vognmanden fra 2008.
 3. Præmiefesten var på tale – alt ser ud til at være på plads, så nu kan vi glæde os til en god fest!

 

Referent

Martin Hansen


16-10-2008 Foreslag til kapflyvningsplan 2009

Fællesmøde med sektion 53.

På et fælles bestyrelsesmøde mellem sektion 53 og 54 blev der forhandlet om en fælles kapflyvningsplan for 2009.

Der blev givet og taget, men i løbet af aftenen kunne vi komme til nogenlunde enighed.
Der var forskellige ønsker, som var svære at forene, men der blev der gjort brug af muligheden for de 2 biler, som i nogle uger er afsted p.g.a. den store mængde af duer -  dermed kunne sektion 53 i disse uger køre i én retning og sektion 54 i en anden.

Bestyrelsen håber at medlemmerne i sektion 54 kan bakke op om denne kapflyvningsplan som kan hentes under "Sæson".

P.b.v.
Martin Hansen


15-10-2008 Medlemsmøde 15/10 2008

Referat fra medlemsmødet 15/10 i 074's lokaler:

Forskellige punkter blev debateret - her i punktform:

 • På delegeretmødet i Brædstrup havde bestyrelsen spurgt de andre sektioner - 34, 52, 53, 61, 62 og 63 om deres interesse i et stort fællesslip fra Åbenrå i uge 31 - mange positive tilbagemeldinger - og der vil blive arbejdet videre med sagen.
 • Snak omkring ønsker for kapflyvningsplanen 2009. Opstarten med de gamle kunne blive med 2 forskellige korte stationer, så muligheden for slip ville gå nemmere. God stemning for at fortsætte med Åbenrå, men som udgangspunkt i hvert fald ret ned i landet – kun enkelte kunne ønske sig Fyn eller Vestjylland. Vedr. ungerne ønskede man min. Kolding/Vejen. Der skulle være lidt afstand for at tilgodese alle – både Arden og slag nord for fjorden.
 • Bestyrelsen kom med forslag om at ændre en ting i regulativet: På nuværende tidspunkt følger vi DDB’s pointsystem, men for fremtiden ønsker man at vi selv i sektionen fastsætter pointsystem på efterårets generalforsamling inden den gældende sæson.
 • På formandsmødet blev det besluttet at nedlægge divisionerne, da de i første omgang blev lavet for at forbedre spillet. Men spillet er helt væk og interessen for divisionerne ligeledes. Et par fortalere for divisionerne ellers flertal for at nedlægge dem.
 • På formandsmødet havde man ligeledes talt om at afskaffe sektionens pokaler i det mange bare gemte dem væk eller afleverede dem tilbage til kassereren lige efter modtagelsen. Efter lidt snak frem og tilbage blev det besluttet at lade pokalerne følge de oprindelige proportioner – nemlig at de skal flyves om i 10 år – og på det 11. år udsættes til ejendom til vinderen blandt de slag repræsenteret på de 10 konkurrenceår.
 • Præmiefest 22/11 kl. 18.00. Finn Nielsen orienterede om festen og opfordrede alle til at komme og bakke op om tiltaget. God mad og levende musik må da tiltale alle? ;-)
 • Sammenlægningsudvalget informerede ved Hans Jørgen Thomsen og Dion Esmann. 3 muligheder på tale netop nu, men kommunen var træge og det var en stor kamp at finde noget egentligt egnet. Men der var flere skibe i søen. Vores bankforbindelser havde også lovet at stille et godt beløb til rådighed i form af boliglån. Udvalget ville arbejde videre i håbet om at der ville komme et godt sted.
 • Snak om Soltau ungeflyvninger i uge 33. På delegeretmødet blev det besluttet at flyve disse 2 flyvninger, men der var ikke stor opbakning til dette. I første omgang var der flertal for at disse 2 flyvninger blev holdt uden for mesterskabet i sektionen.

Referent
Martin Hansen


13-10-2008 Referat Formandsmøde 8/10 2008

14.10.2008. Referat Formandsmødet den 08.10 2008.

Tilstede var Henrik Rasmussen, Finn Nielsen, Peter Liljendal, Torben Andersen, Palle Nielsen, Hans Chr. Hansen, Christian Hansen, Bent Pedersen. Der var afbud fra Martin Hansen.

P.L. bød velkommen og redegjorde for de ændringsforslag der var kommet fra Ddb. med hensyn til delegeretmødet den 11.10.2008.

Vi tilsluttede os alle: at det forslag fra sektion 61 som siger at Gøttingen, uge26. kun tæller til langflyvemesterskabet.

At ddb’s. sprinterflyvninger meget vel kan komme i vejen for vores  flyvninger  fra  Åbenrå.

Her burde ddb. flytte  Padborgflyvningen  til Flensborg.

Der blev længe diskuteret om dette sprint tiltag fra ddb. på sigt, kunne ødelægge sektionsflyvningerne.

C.H. mente ikke vi skulle have disse flyvninger.

B.P. mente i øvrigt at vi i vores region burde holde fælles regionsmøder som de havde både i syd og øst, møder der ville gøre det nemmere at komme til delegeretmøde med en fælles holdning.

Alle var således også enige om dette nye plac. pointsystem skulle ud igen og erstattes med det gamle velkendte mpm.system  system.

Der var ligeledes bred opbakning til at der ingen ide’ er i at sende unger til soltau. i uge 33. C.H. kunne dog godt tænke sig at prøve, velvidende at der sikkert ikke kom mange unger med. Hvis denne flyvning imod forventning kommer med på planen vil det blive uden for mesterskabet.

P.L. mente ligeledes at der heller ikke var økonomi i at flyve indland gamle duer i uge 32.

C.H. mente at Soltau. uge 23 var for tidligt idet det kun er uge 2 med ddb. duer, så en tur på 450 km var vel lidt rigelig. C.H. mente at denne flyvning skulle skiftes ud med Neumunster. eller Itzehoe.

Der blev ligeledes besluttet at ophæve divisionerne idet de i sin tid blev lavet for at dem der ville spille på sine duer kunne gøre dette uden at skulle konkurrere med de store slag, men der er ikke længere noget væsentlig spil, og så vil det også  spare Hans Jørn Thomsen for en hel del arbejde.

Et stort flertal besluttede ligeledes at afskaffe vore vandrepokaler da man ikke mener disse er attraktive mere.

I øvrigt kunne alle tilslutte sig regionsslip, velvidende at de sektioner der ligger helt ude på kanterne vil få det svært.

Efterfølgende er den nye kapflyvningsplan udsendt på ddb’s hjemmeside..

Referent Finn Nielsen.


12-09-2008 Præmiefest 22/11 - program

Sektionens Præmiefest.

Lørdag.. Den 22.11.2008

Kl.18.00..

Med live Orkester.

Festsalen, Blåkildevej 67.

Aalborg Ø.

Buffet Menu:

Tunlagkage  m /laks og rejer.

Flødekartofler og/eller små smørristede krydderkartofler og grøn salat.

Fyldt kalkunbryst- Roast stegt cuvettesteg og krydderskinke.

Jordbærtriffel.

 Kaffe og Kringle.

Natmad: Pølser m/brød.

Pris: 150,- pr. kuvert som betales ved tilmelding.

Tilmeldingsfrist senest 1. november til de respektive formænd.


01-09-2008 Referat Formandsmøde 6/8 2008

Referat Formandsmøde 06/08 2008.

Tilstede var Henrik Rasmussen, Finn Nielsen, Peter Liljendal, Bent Pedersen, Torben Andersen, Palle Nielsen, Hans Chr. Hansen, Christian M. Hansen. Der var afbud fra Martin Hansen.

Sæson 2008:
P.L. bød velkommen og redegjorde for sæson 2008, hvad bl.a. angik samarbejdet med sekt. 53.Heriblandt fælles transport og medsendte duer samt løsladelser.

Transporten havde fungeret fint med Peer Vestergård til at samle op i begge sektioner med efterfølgende vanding af samtlige duer i 053. En stor tak til Sølyst for dette kæmpearbejde.

Der blev sendt rigtig mange duer i sæsonen. 13126 gamle og 4223 unger hvilket er ca. 1000 flere end sidste år, som betyder et lille overskud til vores sektion.

Løsladelserne havde været gode, med gode hjemkomster, indtil aflysningen i uge 30.  P.L. beklager at beslutningen blev taget så tidligt. Ideen var at køre duerne til Hørning og slippe der, men pga. køre/hviletidsreglerne måtte vores chauffører ikke forlade Haderslev og Aabenraa  før kl. 11.00.

P.L. kom ligeledes ind på ønsket om et stort fællesslip (Jyllandsslip) i uge 31 2009. Hvilket alle mente kunne se spændende ud.

F.N. redegjorde herefter for opsamlingen, hvor vi i år havde gjort brug af en hel ny vognmand (Christian Bækgård) som efter første opsamlingsuge ikke selv gad at køre bilen, hvorefter Hans Bojer overtog dette hverv, undtagen ugerne 28-29-30 og 31, hvor det var Dion Esmann der kørte. Der var bare en lille episode i uge 28, hvor lastbilen var på vej til København, da vi skulle bruge den og vi måtte leje en bil i et udlejningsfirma. Dejligt at vi i sådanne tilfælde selv kan ordne tingende, om end dette blev lidt dyrere.

F.N. mener ikke vi kan bruge Bækgård til næste år og vi må derfor ud at finde alternativer.

F:N. mente i øvrigt at en vis form for tilskud til 053 Sølyst ville være kærkommet, idet de var den forening, der betalte mest i kontingent uden at få del i opsamlingen, men i stedet fik alt arbejdet med opsamlingen og ompakningerne og i øvrigt havde haft en stor udgift til den asfalt som blev lagt på sidste år, således at man kunne køre med en palleløfter, uden at bringe sig selv eller andre i fare.

Forslag til flyveplan 2009:
T.A. mente at vi burde begynde med to dobbelt lyvninger, hvilket blev understøttet af F.N. Der vil blive lidt mere at se på, lidt flere at smide væk af, samt det faktum at man således sender flere duer i længere tid, hvilket igen giver sektionen en bedre økonomi.

Dette vil man så forsøge at gennemføre i forhold til samarbejdet med sekt. 53.. I så fald vil disse slip foregå fra Horsens, hvilket 077 Arden mente var for kort en station.

C.H. ville gerne flyve fra Aabenraa, men Horsens som alternativ var ok.

Ungerne:
Da det ikke længere er muligt at slippe duer i Vejle, ville P.L. se på muligheden for at slippe ungerne i Hørning, Horsens, Åbenrå.

DdB:
Der var bred tilslutning til at dobbeltflyvningen fra Flensborg i uge 22 skal væk og erstattes med Itzehoe.

Der var ligeledes god opbakning til lidt længere langflyvninger og så bruge de korteste på mellemdistancen.

B.P. mente ligeledes at de længste langflyvninger skal ligges hver anden uge, for at duerne ikke skulle ligge over i mere end 14 dage.

Der var meget kritik af  løslader Ib Kristensen, Løgstør, som i uge 30 løslod sin egen sektions duer 15 min. efter at vores duer var blevet sluppet, selv om der ligger en beslutning om fællesslip i flyveplanen.

I øvrigt mente man at 5 samflyvninger med sekt. 53 var passende.

Divisionsopdelingen blev diskuteret idet der ikke længere er noget væsentligt spil. Det var derfor opdelingen blev opfundet i sin tid. Måske der er tid til afskaffe den igen? 

P.L. indskærpede for alle at man skal overholde tiderne for indberetninger samt at huske at slette stjerner.

Mødet blev rundet af med at P.L. redegjorde for den øjeblikkelige status omkring det fælles hus hvor man stadigvæk leder efter et egnet sted.

Referent
Finn Nielsen


11-07-2008 Præmiefest 22/11

Sektionens præmiefest er flyttet til 22/11.
Og til Festlokalet, Blåkildevej 67.

Nærmere følger.

Mvh.
Bestyrelsen


02-05-2008 Træning - løsladelse
Duerne er løsladt kl. 10.20 på sektionens fællestræning.

12-04-2008 Referat Bestyrelsesmøde 10/4 2008

Referat – Bestyrelsesmøde Sektion 54 – 10/4 2008

 

Tilstede var Henrik Rasmussen, Finn Nielsen, Peter Liljendal og Martin Hansen.

Hans Chr. Hansen var syg.

 

Kontrolmøde 16/4 2008 kl. 19 i 053:

Regulativet for 2008 samt ændringer i DdB’s love blev gennemgået forud for mødet.

 

Transport 2008:

Der blev samtalet lidt om transportaftalen med Per Vestergaard.

PL er i gang med at sørge for at løsladelsesstederne er klar.

Ellers er alt klar til sæsonen.

 

Træninger 2008:

Fællestræning med gamle duer 3/5 fra Hadsten.

Fællestræning med unger 28/6 fra Hadsten.

Opsamling:

022 kl. 6.30

023 kl. 6.50

074 kl. 7.10

053 kl. 7.30 – Mou indleverer i 053 senest 7.20

077 kl. 8.30

Sliptid i Hadsten mellem 10 og 11 – se hjemmesiden.

Pris pr. due kr. 2,-

 

Udstilling 2009:

Desværre har ingen meldt sig til at være ansvarlige for en fællesudstilling i 2009, men det er vores sektions tur, så vi vil igen gerne opfordre en forening eller en gruppe mennesker på tværs af foreninger til at melde sig. Jo flere mennesker vi er, jo mindre bliver arbejdet.

 

Præmiefest 15/11 2008:

I god tid har vi besluttet at vi skal holde præmiefest i sektionen.

Det skal foregå den 15/11 i Fælleslokalet, bag Stationsmestervej i Skalborg.

Det vil blive med buffet og levende musik – og alt til rimelige priser.

Sæt kryds i kalenderen allerede nu!

 

Esduer 2008:

Der blev talt om at forsøge at få esdueklassen med på udstillingen igen.

 

Sammenlægnings- og transportudvalg:

Udvalget arbejder rigtigt flot med opgaven. Foreløbig statusrapport blev fremlagt.

Der var positiv stemning vedr. dette udvalg – alle var enige om, at det var den helt rigtige sammensætning af det udvalg.

 

Sektionsgrænser:

Vi mangler stadig svar fra DdB vedr. vores sektionsgrænser. Der bliver igen rykket for svar.

 

Referent

Martin Hansen


29-02-2008 Referat Bestyrelsesmøde 27/2 2008

Referat fra bestyrelsesmødet 27/2 2008

 

Hele bestyrelsen var til stede.

 

 1. Transport / opsamling af duer på DdB-flyvninger

Der arbejdes på nuværende tidspunkt på at få den bedste løsning for alle foreninger i sektionen. Der foregår netop nu dialog med repræsentanter for hovedbestyrelsen (HB).

Som sidste år vil hver forening blive tildelt nogle uger, hvor der skal stilles 2 mand, der kan hjælpe med ompakningen i 053 om torsdagen.

 

 1. Divisionsopdeling

Opdelingen for 2008 er rettet til og vil blive offentliggjort på hjemmesiden.

 

 1. Priser på sektionsflyvninger 2008

Prisen pr. due vil i 2008 blive 6,50 (a conto) i stedet for 7,50 som først udmeldt.

Forhandlingerne med ny vognmand har givet os en god pris.

 

 1. Lovændringer

Vi ønsker at samle vores nuværende lovsæt med de forskellige tilføjelser, som har været besluttet over de senere år, til ét opdateret lovsæt.

Der vil ikke blive ændret noget, men vi mener, at et opdateret lovsæt bliver mere overskueligt for alle.

Lovsættet vil blive sat til afstemning på næste generalforsamling.

 

 1. Pokaler og præmier

Der har været lidt rod i vores samling af pokaler og proportioner.

Vi vil sørge for at der bliver sat orden på det.

Vi vil gerne bede alle, som har pokaler, om at aflevere dem til jeres formand, som så kan medbringe dem på formandsmødet i august 2008.

 

 1. Pointsystem

Jf. §1 i vores regulativ udregnes sæsonens kapflyvninger og mesterskaber efter det af DdB benyttede pointsystem. Det betyder at vi i 2008 vil benytte placeringspoint som blev besluttet på repræsentantsskabsmødet i Brædstrup.

Kort forklaring på placeringspointsystemet. Vinderen får 1000 point. De efterfølgende placeringer bliver beregnet efter følgende formel:

1000 - ( ( ( placering – 1 ) x 1000 ) / antal duer ) = point.

 

 1. Totalisator

En spændende snak om, hvordan vi kan finde nye medlemmer til vores elskede sport. Kunne det være en god idé at starte en totalisator igen? Der var stor enighed i bestyrelsen om at det måske kunne være den allerbedste måde at finde nye medlemmer på. Men der er mange spørgsmål og udfordringer, så vi vil gerne opfordre alle til at tale og tænke på mulighederne for gode løsninger.

 

 1. Træninger

Sektionen vil arrangere fællestræninger henholdsvis 3/5 for gamle duer og 28/6 for unger.

Pris pr. due kr. 2,- - træningen vil foregå fra Hadsten

 

Referent

Martin Hansen


29-01-2008 Formandsmøde 30. januar 2008

Referat af formandsmødet 30/1 2008

 

 

 1. Gennemgang af dagsordenen til repræsentantskabsmødet 2/2 2008

Løs snak over bordet om at lægge mødet tidligere næste år, så mødet kunne holdes før de enkelte foreningsmøder. Bestyrelsen kunne bakke op om dette forslag.

Vigtigste punkter på dagsordenen:

 

Vedr. pkt. 6 a – 242’s forslag om muligheden for at kunne rekvirere alle bilag til regnskabet.

-         Stor modstand mod dette punkt. Det ville være at udvise en stor mistillid til kassereren og de tilknyttede revisorer.

 

Vedr. pkt. 6 b – 026’s forslag om at indføre delegeretmøde hvert år

-         Overvejende modstand p.g.a. økonomien – en enkelt forening for forslaget.

-         Der blev også snakket om at vi kunne tænke på andre muligheder for at kunne ændre på kapflyvningsplanen uden et delegeretmøde.

 

Vedr. pkt. 7 – valg til hovedbestyrelsen

-         Lidt snak frem og tilbage om at det kan være svært at forudbestemme et sådant valg, når vi ikke kender til evt. andre kandidater. Her blev derfor opfordret til at stemme klogt på de aktuelle tilbud på dagen.

 

Vedr. pkt. 8 – grænseændringsforslag fra 117 Hornslet.

-         Forskellige meninger – de fleste ville stemme blankt.

 

 Vedr. pkt. 9 a – 026’s forslag om et DM-supermesterskab.

-         Nogle stemmer for og nogle i mod – afhænger lidt af de enkeltes holdning til langflyvninger.

 

Vedr. pkt. 9 b – 227’s forslag om et sydmesterskab i region syd.

-         Nogle stemmer for som mente at region syd skulle have lov til at lave dette mesterskab – og nogle stemmer imod som mente at region syd godt kunne have et mesterskab men ikke i DDB regi.

 

Vedr. pkt. 9 A – 033’s forslag om koefficient beregning på DM mesterskaberne.

-         Alle imod – koefficient beregning er ikke den rette i Nordjylland

 

Vedr. pkt. 9 O – 026’s forslag om at ændre derbyspillet.

-         Nogle for som mente at derbyspillet alligevel er dødt – og andre imod som bakkede det almindelig derbyspil op.

 

Vedr. pkt. 10 – 044’s forslag om omhævelse af områdeinddelingen i sektion 21

-         Alle ville stemme blankt

 

Vedr. pkt. 11 A – 026’s forslag om max. 24 hanner og max. 26 hunner i kurvene

-         Her var overvejende stemning for, da de fleste kunne se det som en forbedring for duernes tarv at fylde færre duer i kurvene.

 

Vedr. pkt. 11 B – 026’s forslag om at placeringen til DM-mesterskaberne skal være bestemmende for, hvem der skal udtages til VM-ungeflyvningen.

-         Alle var imod, da man kunne se en fornuft i at det var vinderne af DDB arrangerede ungeflyvninger, der blev udtaget til VM som sidste år.

 

Vedr. pkt. 11 C – 026’s forslag om at ophæve sektionsflyvningsfrie uger

-         Alle var for dette forslag – især efter at HB har meldt ud at vi nu skal have torsdagsindlevering på alle DDB flyvninger.

 

Vedr. pkt. 11 D – 081’s forslag vedr. løsladelse af duer

-         Alle var imod af 2 årsager. 1. Da det vil blive et besværligt job at være løslader. Og 2. Da det nærmest ville være umuligt for f.eks. vores sektion at slippe f.eks. Giesen efter dette forslag. En flyvning på 700 km tager 16 timer og 40 min ved 700 m/s.

 

 

 1. Siden Sidst.

-         Transport & Samlægningsudvalget skal mødes 31/1 2008

Udvalget består af Peter Madsen, 022 – Martin Sørensen, 023 – Klaus Poulsen, 034 – Brian Jensen, 053 – Hans Jørn Thomsen, 074 – Dion Esmann, 074.

-         Transport 2008

Bestyrelsen venter fortsat på tilbuddet fra den vognmand, som er forespurgt af sektion 53. Finn Nielsen har i mellemtiden fået et rigtigt tilbud for opsamlingen i Aalborg.

HB er i gang med en større ”udrensning” på opsamlingsruterne for at finde mere tid og flere penge. Det kan betyde ændringer m.h.t. opsamlingen for nogle foreninger, men vi venter stadig på oplæg fra HB. Bestyrelsen indkalder til formandsmøde så snart der er nyt i sagen.

 

 

Referent

 

Martin Hansen

 


26-12-2007 Referat af bestyrelsesmøde den 5/12 2007

Referat fra bestyrelsesmødet 5/12 2007 hos Peter Liljendal.

Alle på nær Henrik Rasmussen var til stede.

 

1. Lovændringer

Vi blev enige om at der skulle være styr på sektionens love – lovene skulle samles i én samling – og ikke en samling af love med masser af tilhørende ændringsbeslutninger og tillæg.

Man blev enige om at fremlægge en ny samling af love til næste års generalforsamling.

 

2. IT

Nyhedssiden på hjemmesiden skal ændres således at man kan udskrive hvert enkelt punkt – og ikke som i dag, hvor man får hele listen ud på en gang.

Det blev også besluttet at lave nyhedsbreve løbende hver gang at der var nyheder, så informationerne kommer hurtigst muligt ud til alle medlemmer. Vigtigt at alle foreninger formidler informationen til alle medlemmer.

 

3. Konstituering af bestyrelse

Efter den sidste tids uro i vores sektion gav vi som en enig bestyrelse hinanden håndslag om at se positivt fremad. Og konstituerede en bestyrelse som ser således ud:

 

Peter Liljendal: Formand og løslader

Martin Hansen: Næstformand og sekretær

Henrik Rasmussen: Arrangementer

Finn Nielsen: Transport

Hans Chr. Hansen: Økonomi

 

MH fungerer som formand i forbindelse med beslutninger vedr. løsladelser, så PL ikke skal/kan stå alene med beslutning om evt. udsættelse.

 

Faste økonomiske tilskud:

Vært for bestyrelsesmøde – kr. 300,-

Telefonudgifter – kr. 500,- pr. bestyrelsesmedlem

Kørselsudgifter – statens lave takst – på nuværende tidspunkt kr. 1,78 pr. km.

 

4. Udstilling 2009

Vi måtte erkende at udstillingsaktiviteterne i sektion 54 ikke har været for store de senere år, men vi troede på at vi har medlemmer, som interesserer sig for udstilling.

Vi blev enige om at FN undersøgte mulighederne for at nedsætte et udstillingsudvalg – og evt. også et festudvalg hvor vi ligeledes har været inde i en død periode.

 

5. Transport- og sammenlægningsudvalg

Vi diskuterede frem og tilbage vedr. dette udvalg – og kom med forslag til repræsentanter i de enkelte foreninger. Vi ville prøve at få forespurgt rundt i de enkelte foreninger, så man kunne være klar med et udvalg til årsskiftet.

Det blev også bestemt at PL skal tage kontakt til DdB for at få en plan over sektionsgrænserne efter at 034 Mou er blevet optaget i vores sektion.

 

6. Sæsonplan 2008

Vi blev enige om at det er vigtigt at informere om alle arrangementer i god tid.

Følgende ting er allerede fastlagt:

 

29/12 2007                          Erik Nielsen Auktion – se mere på www.hansen023.dk

11/1-13/1 2008                   Fællesudstilling for sektion 53-54 i Frederikshavn

26/1 2008                            Herman Beverdam Auktion – se mere på www.hansen023.dk

30/1 2008 kl. 19                  Formandsmøde i 023

2/2 2008                              Repræsentantskabsmøde i Brædstrup

16/2 2008 kl. 19                  Information om korn og foredrag ved Johs. Markussen i 053

26/3 2008 kl. 19                  Bestyrelsesmøde hos FN

16/4 2008 kl. 19                  Kontrolmøde i 053

6/8 2008 kl. 19                    Formandsmøde i 022

17/9 2008 kl. 19                  Medlemsmøde i 074

8/11 2008 kl. 10                  Generalforsamling i 022

 

7. Eventuelt.

Vi blev enige om at investere i en optager, som en hjælp til referenten.

 

Referent

Martin Hansen


25-12-2007 Referat af ekstraord. generalforsamling 28/11 2007

Referat fra ekstraordinær generalforsamling 28/11 2007 i 074.

 

1. Valg af dirigent.

Valget faldt på Dion Esmann, som konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt og gennemløb dagsordenen.

 

2. Valg af 2 stemmetællere.

Leif Andreasen, 034 og Klaus Poulsen, 034 blev valgt

 

3. Konstatering af mandater.

Alle 19 mandater var til stede.

 

4. Flyveplan 2008 samt konkurrencer.

Peter Liljendal (PL) påpegede en fejl på udsendte forslag – ungeflyvning i uge 29 er fra Haderslev.

PL informerede også om at EKV arbejdede på at give os tilbud på transport i 2008 – tilbuddet ville komme 15/12. Lundgaards Transport kunne godt være en løsning for 2008, men kunne vi få et godt tilbud fra EKV ville det give os mere fleksibilitet med f.eks. andre stationer, men også mere tid om lørdagen, hvor Lundgaard krævede slip inden 11.00. Med EKV kan vi som tidligere år vente helt til 14.00 før et nyt døgn begynder.

Anders Thomsen, 022 (AT) mente ikke at man kunne ændre på kapflyvningsplanen, så vi var nødt til at holde os til Åbenrå som forslået.

Thorkild Kristensen, 034 (TK) forespurgte om Åbenrå var blevet valgt p.g.a. prisen.

PL kunne informere at 2007’s stationer var billigere – men Åbenrå var blevet valgt for nemhedens skyld, så man kunne stille duerne hos Meldgaard.

Eigil Christensen, 074 (EC) mente at nu havde man valgt denne plan – og så skulle der stemmes om den, som det forelå på papir.

Christian Hansen, 023 (CH) var enig med EC.

Lasse Lindstrøm, 053 (LL) syntes ikke at der skulle ændres på noget.

Finn Nielsen (FN) syntes at vi skulle stemme om denne plan – tilsyneladende var der enighed blandt alle.

AT forespurgte om alle foreninger var enige i samslip med sektion 53.

FN kunne informere om at vi på sidste formandsmøde var blevet enige og givet hinanden håndslag på at vi var enige om dette forslag.

AT kunne bifalde denne enighed, men var meget i mod samslip med sektion 53 – henviste til gamle dage med sektion 33.

LL pointerede at vi havde arbejdet hårdt på dette de sidste møder, så skulle det ikke diskuteres forfra igen.

Martin Hansen (MH) informerede til AT at denne løsning var et kompromis, hvor alle foreninger skulle ”æde et par kameler”. Nogle foreninger var i mod samslip – nogle var ligeglade – og andre var for samslip. Derfor var denne løsning med 5 samslip et godt kompromis for alle.

Valg for kapflyvningsplan for gamle duer – 18 for og 1 imod.

Valg for kapflyvningsplan for unger – 19 for.

 

5. Eventuelt.

PL ønskede kommentarer vedr. en særskilt konto til at samle ekstraordinære indtægter på fra f.eks. auktioner. Pengene skulle så bruges i fremtiden til at finansiere f.eks. ny lastbil til transport.

EC ønskede at takke bestyrelsen for at have holdt ud i de sidste måneder – at PL havde ønsket at overtage efter Palle Strandgaard – og at bestyrelsen havde haft overskud til at konstituere sig igen.

Jens Eilif, 053 (JE) spurgte hvornår mesterskaberne fra 2007 kunne komme på hjemmesiden.

MH kunne informere om at de skulle komme på inden for de næste dage.

LL mente at punkt 4 ikke var færdiggjort, da der ikke var blevet diskuteret konkurrencer.

Hans Chr. Hansen (HCH) pointerede at man på den ord. generalforsamling var blevet enige om at beholde divisionerne.

DE spurgte herefter om man kunne stemme for at beholde 2007’s konkurrencer til 2008?

Alle stemte for.

PL ønskede igen en kommentar til opsparingskontoen.

TK mente ikke at vi skulle investere i lastbiler eller lign. – her var vognmændene de bedste til opgaven.

PL informerede om at man ikke havde foreslået en stor lastbil men en vogn fra Geraldy, som kan køres af egne medlemmer. Beregningerne gik på ca. 50000,- i årlige udgifter altså svarende til ca. 3,- pr. due. Pris for investeringen lå på ca. 450000,-

CH kunne ikke se hvor man skulle finde pengene – de senere år har der jo ikke været overskud på driftsregnskabet – og de ekstraord. penge der har været var blevet brugt til at dække underskuddet på driften. Og på den ord. generalforsamling var man blevet enige om ikke at forhøje kontingentet.

 

Herefter lidt blandet snak om de store prisstigninger på transporten – udsigterne for 2008 var ca. 7.50 pr. due – men man kunne også konstaterede at der faktisk ikke havde været reelle prisstigninger de sidste 10 år.

 

FN spurgte ind til det forslag fra formandsmødet, hvor man ønskede ét stort slip fra Åbenrå i uge 31 for både sektion 52, 53, 54 og 63.

AT mente ikke at man kunne bestemme det – kapflyvningsplanen for 2008 var blevet godkendt.

PL ønskede at man skulle tænke på forslaget i de enkelte foreninger – og så kunne man stemme om det for 2009.

PL ønskede at høre de fremmødtes mening om et transport- og samlægningsudvalg.

 

God diskussion frem og tilbage om dette udvalg – hvad der kunne foretages, hvor man kunne få inspiration – men de fleste var positive overfor dette udvalg. Kunne give en god mulighed for at arbejde i ro og mag så man kunne komme frem med gode forslag for fremtiden.

 

Referent

Martin Hansen


16-11-2007 Fællesudstilling

Der er indbudt til fællesudstilling i Frederikshavn 12 & 13. januar 2008.
Se meget mere under Sæson.


13-11-2007 Ekstraordinær Generalforsamling

Der indkaldes til Ekstraordinær Generalforsamling 28/11 kl. 19.00 i 074's lokaler.

Se sæson og referat formandsmødet.

Mvh
Bestyrelsen


13-11-2007 Referat Formandsmøde 12/11 2007

Referat af formandsmøde i 053's lokaler 12/11 2007.

Bestyrelsen + alle formand var tilstede på nær Henrik Rasmussen, 022.

1. Kapflyvningsplan 2008

Palle Strandgaard (PS) udtrykte sin skuffelse over at kapflyvningsplanen ikke blev godkendt på generalforsamlingen. På formandsmødet før generalforsamlingen og medlemsmødet havde de fleste udtrykt interesse for samslip - og var således rystet over at den fremlagte kapflyvningsplan ikke blev godkendt.
Bent Pedersen (BP) ønskede at vi kunne beholde Åbenrå og så lave et kompromis - f.eks. 5 samslip. Samme station i næsten en hel sæson vil give os endnu bedre mulighed for at analyse samslippene.
Peter Liljendal (PL) fremlagde nogle beregninger, som han havde gjort sig - mente ikke at samslip skadede konkurrencen overhovedet og mente at duerne på sigt ville blive bedre.
BP gjorde forsamlingen opmærksom på at det første forslag til kapflyvningsplan for 2008 var blevet godkendt, hvis ikke det var fordi at det blev brugt udtrykket "ultimatum" om sektion 53's forslag.
Finn Nielsen (FN) informerede om at 053 var godt tilfreds med Åbenrå som station - og at man ikke hang så hårdt i mængden af samslip - var der 0 samslip kunne det accepteres, var der 10 samslip kunne det også accepteres, men mente at man måske kunne indgå kompromis.
Christian Hansen (CH) var stadig lidt forvirret - havde forud for generalforsamlingen ikke hørt at man ønskede 10 samslip eller at kapflyvningsplanen var et ultimatum fra sektion 53.
PS ønskede at man kunne have haft denne debat før generalforsamlingen.
En del diskussion frem og tilbage mellem 2 "lejre" - nogle for samslip, andre imod.
Til sidst blev man enige om at finde frem til en kompromisløsning - og blev enige om at foreslå en kapflyvningsplan a la 2007 - altså med særskilt slip til og med uge 25 - og med samslip fra uge 27 til og med 31 - med gamle duer - unger slippes alle uger særskilt.

2. Ny formand

PS fik ordet og forklarede at han ikke kunne arbejde som formand når der ikke var opbakning for hans og bestyrelsens arbejde. Han havde ikke lyst til at bruge tiden på arbejdet, når han ikke følte at tingene blev taget alvorligt. Han følte sig til grin - og følte mistillid fra medlemmerne.
PL følte også at hans arbejde var blevet gjort til grin.
Flere udtrykte ros for det flotte arbejde og kunne ikke se, at der var grund til at gå af - der blev dog spurgt ind til udtrykket "ultimatum" fra generalforsamlingen, som man ikke mente lå i overensstemmelse med sandheden. PS forklarede at han måske havde brugt nogle forkerte vendinger, men var frustreret over den modstand, som han kunne mærke i forsamlingen.
Flere emner til ny formand blev diskuteret - men det endte med at bestyrelsen selv konstituerede ny formand i PL - og FN trådte ind som suppleant i stedet for PS.

3. Sammenlægnings- og transportudvalg.

God diskussion vedr. et sammenlægnings- og transportudvalg, som bestyrelsen ønskede oprettet. Hver forening skal finde en repræsentant som sammen med 2 medlemmer fra bestyrelsen skal arbejde i fred og ro med at komme med konkrete forslag til sammenpakning, fællesforening, optimeret transport og hvad ellers fremtiden kræver. Normalt ender diskussioner om f.eks. fællesforeninger i nogle drabelige diskussion om økonomi og adresse, så alle var enige i, at dette udvalg kunne få ro til at komme med konkrete planer, som var håndgribelige, så diskussionerne kunne blive saglige. Det blev opfordret alle formænd om at finde en god repræsentant for hver forening.

4. Opsparing til lastbil?

PL fremlagde at en anden relevant diskussion er om der skal investeres i en varevogn med tilhørende trailer af mærket Geraldy. I DDB er man allerede ved at overveje sådanne ting - og vi i sektion 54 kunne også beregne på sådan en bil. Det skal ikke være en stor lastbil men en varevogn, som er fleksibel, billig og som ikke er underlagt de samme regler om køre-hviletidsbestemmelser.
Dette punkt blev også lagt til sammenlægnings- og transportudvalget. Igen et punkt som kræver konkrete forslag og ikke bare en løs diskussion hen over bordene.

5. Ekstraordinær generalforsamling

Blev fastlagt til onsdag 28/11 2007 i 074, hvor der skal stemmes om det nye forslag til kapflyvningsplan 2008 - se ovenfor.

Referent
Martin Hansen  


12-11-2007 Transportmøde Randers 8/11 2007

Referat fra Transportmøde med hovedbestyrelsen kan downloades under Sæson.


11-11-2007 Referat af generalforsamling den 3/11 2007

Referat Generalforsamling 3/11 2007 i 022’s lokaler

 

Før den egentlige generalforsamling blev der holdt et minuts stilhed for de sportskammerater, som vi har mistet i sæsonen.

 

 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Leo Hallund (LH) som blev valgt. LH takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indvarslet.
 2. Stemmetællere blev valgt – Orla Reinau og Jørgen Nielsen
 3. Konstatering af mandater. Peter Liljendal var syg, så i alt 18 mandater.
 4. Formandens beretning. Udsendt på forhånd – Palle Strandgaard (PS) knyttede få ord hertil hvorefter beretningen blev godkendt.
 5. Regnskab for 2007. Regnskabet blev gennemgået præcist af Hans Chr. Hansen (HCH) – og herefter blev der åbnet for kommentarer:

- Eigil Christensen, 074 (EC) kunne tilføje at revisorerne havde gennemgået regnskabet og fundet det ok. Alle bilag og posteringer var afstemt.

- Christian Hansen, 023 (CH) stillede spørgsmålstegn til 2 poster i regnskabet vedr. løsladelse – HCH beklagede og måtte indrømme at de skulle stå som ét punkt.

- Thorkild Kristensen, 034 (TK) ville gerne have en større udpensling af transportudgifterne i det man havde hørt at der var store udgifter til opsamlingen i Aalborg. HCH kunne forklare at udgiften til opsamlingen i både sektion 53 og 54 blev delt lige på antallet af duer, så vi alle er med til at betale hinandens opsamling.

Herefter blev regnskabet godkendt.

 1. Kontingent for 2008. Bestyrelsen havde stillet forslag om, at hæve det årlige kontingent fra 100,- til 200,- pr. medlem for ikke at tære på vores egenkapital. Årets regnskab udviste et underskud hvis ikke det havde været for en auktion, som blev afholdt først på sæsonen.

- Sigurd Kjærgaard, 074 (SK) måtte erkende, at han synes at det var et dårligt argument at kontingentet skulle stige for at holde sammen på et kapflyvningsregnskab – SK mente at det så måtte være dueprisen der skulle stige for at skabe balance.

- Lasse Lindstrøm, 053 (LL) mente at der var tilpas midler til at holde kontingentet på 100,-

- EC påpegede at vi jo også havde en auktion i dag, så måske kunne vi klare den foreløbigt uden kontingentstigning.

- Bent Pedersen, 034 (BP) foreslog at man måske kunne hæve med 25,- som en begyndelse.

- LL påpegede som et kig tilbage på regnskabet at udgiften til møder var høj.

- HCH svarede med at man ikke holdte flere møder eller dyrere møder end hvad man kunne forvente – et år byder på mange møder, så disse udgifter må man påregne. Og i øvrigt hjalp bestyrelsen med til at holde kørselsudgifterne nede til disse møder for at give deres hjælp til økonomien.

- EC påpegede at det var rimeligt at alle bestyrelsesmedlemmer fik de kørepenge, som de skulle have – det er kun rimeligt.

- CH kunne ikke se, at der var grund til at kontingentet skulle stige, når året viste et overskud.

Der blev stemt om forslaget – som faldt - med 11 stemmer i mod – 7 stemmer for.

 1. Indkomne forslag:

a.       034 foreslår at Neumünsterflyvningen i uge 31 også er en del af ungemesterskabet. Der kan stadig udelades én flyvning efter eget valg.

- Finn Nielsen, 053 (FN) udtrykte at 053 gerne ville bakke op om forslaget.

- CH bad forsamlingen om at tænke på hvorfor vi for 2 år siden havde valgt at den ikke skulle være en del af mesterskabet. P.g.a. den manglende opbakning for flyvningen vil ungemesterskabet måske blive alt for ”let” med kun et fåtal som opbakning på alle flyvninger.

- EC kunne fortælle at man i 074 kunne bakke op om forslaget til trods for kun 2 medlemmers deltagelse i 2007, som kunne tale for CH’s indlæg i debatten.

- TK kunne måske opfordre til at man så kunne anmode om at få den af den fulde kapflyvningsplan på næste delegeretmøde i DDB – som udgangspunkt skulle man flyve de flyvninger, som var på kapflyvningsplanen.

- Palle Nielsen, 077 (PN) kunne gå ind for forslaget, da man i 077 var glad for flyvningen p.g.a. afstanden til Neumünster.

- CH præciserede at det ikke var stationen eller afstanden, der var problemet, men at der var torsdagsindlevering på flyvningen og efterfølgende fredagsindlevering på Altona – havde det været omvendt, kunne det være bedre.

- BP ville gerne have skriftlig afstemning.

Afstemningen viste 12 stemmer for – 5 i mod – 1 blank – derfor blev forslaget godkendt.

 

b.      Bestyrelsen foreslår at divisionerne nedlægges, da baggrunden for oprettelsen af divisionerne var en tanke om at styrke spillet, og at opbakningen til spillet i dag er meget begrænset. Pengepræmierne skulle i stedet udbetales som slagpræmier på flyvningen.

- CH fremlagde at det kun var et fåtal i 023, der var tilhængere af divisionerne, andre var ligeglade. Måske kunne man overføre spillepengene til slagspillet, så det kunne få en lille kapitalindsprøjtning?

- BP sagde at man i 034 havde det fint med divisionerne.

- FN kunne på samme måde som CH sige, at nogle gik op i divisionerne, andre ikke. Kunne bakke op om CH’s forslag med slagspillet.

- Gert Eilif, 053 (GE) måtte indrømme, at man nok altid ville have et problem med spil i sektionen, da de gode slag, uanset spillets udformning, ville høste de mange penge.

- EC kunne også gå ind for CH’s forslag.

- Torben Andersen, 074 (TA) ville gerne have afstemningen afgjort skriftligt.

Afstemningen blev 9 stemmer i mod – 5 for – 4 blanke – så forslaget blev forkastet.

 1. Flyveplan og konkurrencer 2008

- PS kunne informere om at der blev indsendt et forslag til DDB om at man ønskede at få uge 22 og 26 tilbage til sektionsflyvninger.

- CH måtte stærkt fremhæve, at man ikke på nogen måde kunne gå ind for 10 samslip i 023. Sidste år var man gået med til 5 samslip som en form for kompromis – og han mente, at det var usportsligt af de andre foreninger, som var i mandatflertal, at stemme for sådan en kapflyvningsplan med skævdrejet konkurrence. Samtidig spurgte CH ind til Åbenrå som station, nu var den med 10 uger i træk, som eneste station, sidste år kunne man ikke arbejde sammen med Åbenrå – havde man nu fået en ny aftale?

- PS forklarede i første omgang til Åbenrå, at PL havde fået en fin dialog med Åbenrå vedr. slip.

- PN mente at man ligeså godt kunne tage Åbenrå med i 11 uge, hvorfor flyve Haderslev, det er jo næsten samme afstand? Kunne godt forstå 023’s frygt for en udvikling mod en gammel sektion 33.

- CH mente at et samarbejde med sektion 53 OG 63 kunne være rigtigt godt idet man så ville få et vifteformet træk til alle ender af Nordjylland. Måske kunne den nye formand i sektion 63 åbne op for et nyt samarbejde?

- EC forespurgte PS om denne kapflyvningsplan var et ultimativt krav fra sektion 53?

- PS bekræftede dette.

- LL kunne godt se, at 022 og 023 kunne have det svært i vestenvind i samslip med sektion 53 – og vestenvind var der jo ofte – så kunne også godt se det mest optimale samarbejde med både sektion 53 og 63.

- PS udtrykte, at vi var nødt til ”at sluge denne kamel”, da vi allerede sidste år lovede at vi skulle have 10 samslip.

- PN prioriterede at 077 ikke ville arbejde sammen med sektion 63, da det gav problemer sidste gang. Hvis det blev sådan, ville 077 søge optagelse i sektion 52.

- CH kunne kun sige, at det ikke kan passe at vi skal rette os efter sektion 53 dikteringer! Begge sektioner er afhængige af et godt samarbejde.

- Martin Sørensen, 023 (MS) spurgte i samme åndedrag indtil om der var en skjult dagsorden fra sektion 53 siden at de ville diktere et samarbejde?

- BP udtrykte at det var for dårligt at man ikke viste noget om så drastiske beslutninger på forhånd!

- SK spurgte: Hvorfor skal vi lade os diktere af sektion 53? De er på samme måde som os afhængige af et samarbejde – de har endda længere afstande og har en større opsamling, så de har også brug for det økonomiske aspekt af samarbejdet.

- EC spurgte indtil om det kunne have noget med løsladelsen at gøre?

- PS kunne sige, at PL ønskede samslip for at have et let løsladelse uden fare for problemer med 2 slip.

- TK måtte sige, at han var glad for at 034 var kommet til sektion 54 – her var man glad for at være – og kunne også godt se, at det var usportsligt over for 022 og 023 at gennemtvinge 10 samslip.

- Peter Madsen, 022 (PM) kunne konkludere, at hvis sektion 53 kunne flyve for 9,- pr. due alene, kunne vi vel også?

- Martin Hansen (MH) måtte først beklage, at han ikke kendte til at sektion 53 havde stillet ultimativt krav om 10 samslip forud for forhandlingerne for sæson 2008. Han var frustreret over at man kunne sidde i sektionsbestyrelsen uden at kende til disse krav? På samme tid beklagede han at man i brevduesporten nu kunne stille krav til hinanden i stedet for at lave et godt samarbejde både med tanke på sektion 53’s ultimatum, men også på PN’s melding vedr. samarbejde med sektion 63.

- PN havde ellers lovet sig selv, at han aldrig ville bringe det på banen, men han mente, at man kunne lave en tirsdagsflyvning for ca. 4,- pr. due.

- SK spurgte ud i forsamlingen om det ikke er en myte at hovedbestyrelsen (HB) vil diktere os til at samarbejde med sektion 53? Og på sigt samle os uanset om vi kan samarbejde eller ej? Hvem siger at vi automatisk bliver samlet med sektion 53 hvis vi vælger at flyve alene?

- FN syntes at han var lidt på den. Han havde mandat med til at stemme for kapflyvningsplanen, men fandt ikke situationen særlig gunstig. Hvorfor har vi ikke diskuteret dette på formandsmødet?

- LL mente at vi skulle vente med at stemme – og gå tilbage til forhandlinger med sektion 53.

- PS ønskede igen af forsamlingen om man ikke bare kunne prøve den fremlagte kapflyvningsplan?

- MS udtrykte sin fortvivlelse ved at gå tilbage til år 0. Vi har prøvet denne situation med samslip med sektion 53 under sektion 33 – den gang var der ingen som ønskede situationen og det hele var en gru – lad os nu tænke på vores egen sektion.

Kapflyvningsplanen blev sat til skriftlig afstemning: 8 imod, 7 for og 3 blanke – hermed blev kapflyvningsplanen forkastet.

- PS informerede at denne afstemning var taget til efterretning og man ville finde alternativ kapflyvningsplan og indkalde til formandsmøde med efterfølgende ekstraordinær generalforsamling.

 

 1. Valg af løslader – Peter Liljendal blev genvalgt
 2. Valg af kasserer – Hans Chr. Hansen blev genvalgt
 3. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer – Henrik Rasmussen og Martin Hansen blev genvalgt
 4. Valg af bestyrelsessuppleant – Gert Eilif ønskede ikke genvalg – Bent Pedersen, 034 blev valgt
 5. Valg af revisor – Kim Pedersen blev genvalgt
 6. Valg af revisor suppleant – Gunnar Pedersen blev genvalgt
 7. Eventuelt

PN informerede om, at han var blevet kontaktet af foreningerne lige syd for vores sektion, som udtrykte at de måske kunne være interesseret i et samarbejde om en ny sektion.

EC syntes at dette lød spændende med et sydvendt samarbejde.

CH udtrykte at det måske kunne blive en lidt speciel sektion.

EC opfordrede alle til at overveje denne mulighed.

 

 

Referent

Martin Hansen


29-10-2007 Præmieuddeling 3/11 - extra info.

Husk at der i forbindelse med generalforsamlingen 3/11 er efterfølgende præmieuddeling til de dygtige vindere af sæson 2007.

Vi håber på et flot fremmøde så vi kan fremkalde store applauser!

Mvh
Bestyrelsen


17-10-2007 Generalforsamling 3/11 2007

Hermed indkalder vi alle repræsentanter m.fl. til generalforsamling lørdag 3/11 kl. 10.00 i 022's lokaler.

Dagsorden, regnskab og formandens beretning er fremsendt til de enkelte repræsentanter, men kan også hentes her på hjemmesiden - se under Sæson.

Her kan også downloades auktionskatalog til den auktion, som bliver afholdt samme dag kl. 13.00. Det drejer sig om 40 duer fra Hans Degner, Slagelse.

Vi håber på stort fremmøde.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen


22-08-2007 Formandsmøde 1. august 2007 - referat

Formandsmøde 1/8 2007 kl. 19.30 i 053

Referat:

1. Sæsonens flyvninger

Palle Strandgaard (PS): Til trods for svært vejr, en aflyst træning og en aflyst kapflyvninger mente PS, at vi havde haft en fin sæson på mange måder.

Peter Liljendal (PL): Måtte indrømme, at han nok havde fortrudt at han på forhånd aflyste kapflyvningen i uge 19. Men det meget ustadige vejr og den manglende mulighed for at kigge ud i fremtiden, gjorde at PL ønskede det sådan. Næste år vil han dog nok vælge at sende duerne afsted - og så se tiden an. Ugen efter købte vi abonnement på MitVejr - glimrende værktøj som er en stor hjælp. Prisen er ret høj, men vi satser på et samarbejde med flere sektioner næste år, så vi kan bringe prisen lidt ned.

PS: Til trods for det dårlige vejr har det været en flot ungesæson - og her før uge 31 har vi besluttet at booke en vogn mere, så der er plads til alle unger.

PL: Faktisk giver den store tilslutning af unger mulighed for et seperat ungeprogram næste år - der er mulighed for at køre den ene vogn med unger - og den anden vogn med gamle - til 2 forskellige stationer. Så var der mulighed for at starte ungerne lidt blødere.

Bent Pedersen (BP): I Mou er man meget godt tilfreds med sæsonen.

Finn Nielsen (FN): Ville lige oplyse at man i 053 havde godkendt aflysningen i uge 19 - det så ikke ud til at blive kapflyvning.

Christian Hansen (CH): Stor ros fra 023 - vognmanden har været rigtig god - har haft stor interesse i duernes ve og vel og er samtidig en meget behagelig mand, som ønsker at samarbejde.

PS: Sektionen skal nok regne med prisstigninger i 2008 - måske får vi brug for den ekstra vogn til unger alle unge-uger - og måske kræver vognmanden også lidt prisstigninger - men vi ser tiden an.

De fremmødte blev enige om, at man ville prøve at arbejde frem mod et lignende samarbejde med vognmanden til næste år.

2. Løst og fast fra sæsonen

PL: Bestyrelsen har talt om en fællesflyvning for hele Nordjylland fra f.eks. Åbenrå i f.eks. uge 31 næste år. Ja alle interesserede sektioner kan få lov til at være med - f.eks. sektion 52 har allerede meldt positivt tilbage.

FN: 053 har fået lagt asfalt på jorden på pakkepladsen foran klubhuset. Pris 4500,- + moms. Ville gerne forespørge de andre foreninger om de kunne være med til at dække denne udgift, da DdB havde afslået at hjælpe. I første omgang ville 053 søge 2 forskellige fonde.

BP: Foreslog at 053 kunne søge Spar Nord Fonden, da de havde fået støtte til en trailer.

PS: Vil også søge Tuborg-fonden, men ville anmode de andre foreninger om at drøfte sagen i klubberne.

FN: Spurgte om der kunne være interesse for en sektionsfest?

Det blev besluttet, at man ville prøve at høre om interessen var til stede. I første omgang bliver der skrevet rundt til alle foreninger, så de kan stille med 2 mand til et festudvalg. Festen vil blive holdt medio november. Snak om det i foreningerne.

PS: Måtte meddele med beklagelse at der ikke havde været den opbakning til projektet i Studenterhuset som PS havde håbet. Han havde på forhånd forespurgt om en liste over de folk, som kunne hjælpe - men ikke alle foreninger havde afleveret.
Og der skulle være fællesslip 23/8 med duer fra de enkelte foreninger.

CH: Efterlyste nymodens teknik på udstillingen, så de besøgende kunne se udviklingen - også i brevduesporten.

Til sidst lidt snak frem og tilbage - god stemning - og alle folk syntes enige om, at vi trods alt har en god sektion.

Referent,

Martin Hansen


27-06-2007 Bestyrelsesmøde 27/6 2007
Kort referat fra bestyrelsesmødet afholdt d.d.:

1. Ungetræningen på søndag er p.g.a. den forlods ringe tilslutning aflyst.
Det påregnes i stedet at afvikle to gratis træninger forud for sæsonen 2008.

2. På Følgende datoer afvikles nedenstående møder:
1/8 formandsmøde i 053 kl. 19.30.
22/8  Evalueringsmøde med vognmanden. (054 og vi deltager med to mand hver)
Sted tilgår senere.
15/9 Medlemsmøde i 074 kl. 11.00.
3/11 Generalforsamling i 022 kl. 10.00
?? Udstilling i Frederikshavn for sektion 053 og 054.

3. Vi har valgt at deltage i den store udstilling i Studenterhuset:
Kommunikation gennem tiderne, der løber af stabelen fra på lørdag den 30/6
til og med den 27/8.
I den anledning er der bygget en stand op, der fortæller om brevduernes
betydning i den henseende. Standen skal bemandes tre dage om ugen: Mandag,
onsdag og søndag, indledningsvis dog også på åbningsdagen på lørdag. Der vil
på standen blandt andet være et udstillingsbur, og personellet nedenfor
beskrevet bedes i den anledning medtage mindst tre duer.
Udstillingen forventes at blive besøgt af ca. 15.000 unge mennesker,
forældre og bedsteforældre, der meget gerne skulle fatte interesse for vor
sport, hvorfor der naturligvis vil være relevante foldere til uddeling,
ligesom personellet på standen skal være rede til at svare på spørgsmål og
"sælge" vor hobby på bedste vis.
I samme anledning vil vi forsøge at få transporteret det mobile dueslag fra
Torben Mortensen herop, så skulle der være medlemmer, der har en bil, der
kan køre med en buggi-trailer, hører jeg meget gerne herom.
Vi vil ligeledes afvikle en slags "totalisatorløb" fra Gl.Torv, ligesom vi
planlægger et kæmpeslip med forhåbentlig en masse duer på afslutningsdagen.
(Kan vi evt. låne 023's trailer??).
Foreningerne i sektionen, minus Arden, bedes bemande udstillingen således:
UGE 27: 053, uge 28: 074, uge 29: 022, uge 30: 034, uge 31: 023, uge 32:
053, uge 33: 074, uge 34: 023, uge 35: 053. Hverdage fra kl. 10.00-17.00,
søndage fra kl. 11.00-15.00.

GULERODEN!
Alle der deltager aktivt som "stadepassere" vil konkurrere om kr. 3.000,- på
en indlandsflyvning til næste år, således dog at hver mand max. kan æske én
præmie.

Så hurtigt som muligt og senest den 2. juli bedes respektive
foreningsformænd maile en navneliste med relevante personer og datoer til:
pallestrandgaard@hotmail.com
Jeg skal naturligvis beklage det relativt sene tidspunkt for advisering af
ovennævnte, men da vi først fik henvendelsen for en uge siden, kunne det
ikke ske før.

Skulle ovennævnte give anledning til evt. spørgsmål, er man velkommen til at
kontakte Palle Strandgaard på tlf. 20 67 67 13

26-06-2007 Resultater

Årets resultater og oversigten over sektionsvindere er opdateret.

Mvh

Bestyrelsen


14-06-2007 Vedr. opsamling af duer 15/6 og sekt. flyvning 16/6

Sektionsflyvningen 16/6 fra Haderslev er udsat til 17/6.
Vejrudsigten er umiddelbart helt håbløst for i morgen.

Vi har så også besluttet, at opsamlingen af duer til denne flyvningen foretages 24 timer senere end normalt - altså lørdag aften med samme tidsskema som for fredag.

Vi beklager de planlægsmæssige problemer det kan give, men vi prøver at gøre det bedste for duernes tarv.

Mvh.
Bestyrelsen

Spørgsmål kan rettes til løsladeren.


04-06-2007 Vedr. opsamling af DDB duer

Vi har erfaret, at vi ikke kan bruge vores transportplan for sektionen på dage med opsamling til DDB.

Vognmanden skal nemlig køre senest 20.15 fra 053 jf. planen fra hovedbestyrelsen.

Derfor har vi lagt en ny opsamlingsplan/transportplan på siden under Sæson som skal bruges på alle dage med DDB-opsamlinger. Det vil altså med andre ord sige, at vi bruger vores oprindelige opsamlingsplan på de fredage, hvor der kun er opsamling til sektionsflyvninger - og bruger den nye opsamlingsplan - den kalder vi DDB-Transportplan - på torsdage med opsamling til DDB-flyvninger og fredage med opsamling til både sektions- og DDB-flyvninger. Og her er det også vigtigt at pointere at alle duer - både til DDB og til sektion - skal være klare på samme tid.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen


17-05-2007 Vedr. mesterskab 2007

Flyvningen fra Vejle 12/5 blev aflyst og gælder derfor ikke med til mesterskabet.

Det betyder at mesterskabet åbent og sport vindes på max. 9 flyvninger - istedet for 10 som i regulativet. Reglen om bortkastning af én af de 10 flyvninger efter eget valg gælder derfor stadig.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen.


14-05-2007 Flyvning 19/5

Efter aflysningen i sidste uge fortsætter vi efter oprindelig kapflyvningsplan, så flyvningen den 19/5 bliver fra Vejen.

Mvh Bestyrelsen


09-05-2007 Flyvning 12/5 Aflyst

Flyvningen fra Vejle 12/5 er desværre aflyst.

Mvh
Bestyrelsen


02-05-2007 Vedr. sektionstræning på lørdag 5/5

Løsladelse vedr. træningsflyvning på lørdag 5/5 vil blive annonceret her på siden under punktet "Løsladelse"

Mvh
Bestyrelsen


12-04-2007 Status vedr. fugleinfluenza
Lav risiko for fugleinfluenza fra lørdag den 14. april

Fra den 14. april er hele Danmark i lavt risikoniveau. Det betyder, at ejere af fjerkræ bl. a. kan fjerne overdækningen af deres udegående fjerkræ. Læs mere om hvilke regler, der gælder for hold af fjerkræ og fugle ved lavt risikoniveau.

Læs mere: http://www.foedevarestyrelsen.dk/GUID.asp?ID=962F3473-B1E8-4FA0-A37C-A982D1B99DE0

27-02-2007 Fra 1. marts er der forhøjet risiko for fugleinfluenza

Fra 1. marts er der forhøjet risiko for fugleinfluenza

Fra den 1. marts er der forhøjet risiko for fugleinfluenza i Danmark, og dermed ændres reglerne for smitteforebyggelse. Fødevarestyrelsen hæver risikoniveauet, fordi trækfuglene nu begynder at komme til Danmark. Det var netop smittede trækfugle, der i marts sidste år bragte H5N1-fugleinfluenza til landet. Ejer du fugle eller fjerkræ, skal du være opmærksom på, at du skal følge reglerne om forebyggelse af fugleinfluenza.

Der er ikke fundet smittede vilde fugle i EU det seneste halve år, imidlertid er indberetningen af døde fugle i hele EU lavere nu end på samme tid sidste år. Fødevarestyrelsen vurderer derfor, at der ikke er tilstrækkelig sikkerhed for, at der ikke findes smittede vilde fugle i naturen. Både i Rusland og i Tyrkiet er der på det seneste fundet vilde fugle smittet med H5N1-fugleinfluenza. Alle de nordiske lande hæver risikoniveauet til middel fra den 1. marts.

Ændringen af risikoniveauet betyder, at ejere af fjerkræ og fugle nu skal følge de smitteforebyggende regler, der gælder ved middel risikoniveau:

 • Fjerkræ og andre fugle må kun være ude, hvis de holdes i en overdækket indhegning. Overdækningen kan bestå af et fast tag eller et net med en maskestørrelse på maksimum 10 x 10 cm.

 • Fjerkræ og andre fugle må ikke deltage i udstillinger, medbringes på markeder og lignende. I specielle tilfælde kan fødevareregionen give dispensation.

 • Fjerkræ og andre fugle i fangenskab skal fodres og vandes indendørs eller under fast tag. Det sikrer, at vilde fugle ikke kommer i kontakt med foder og vand beregnet til dit fjerkræ og dine fugle. Fodring med friskt grønt må gerne foregå under åben himmel.

 • Ænder og gæs skal holdes adskilt fra andet fjerkræ og andre fugle i fangenskab.

 • Fjerkræ og fugle må ikke få vand fra søer, åer eller opsamlet regnvand.

 • Bassiner til fugle og fjerkræ skal være afskærmet, så vilde fugle ikke kan få adgang til dem.


Fødevarestyrelsen vil fortsat følge situationen med fugleinfluenza i Europa og løbende vurdere, om risikoniveauet skal ændres til højt eller lavt.

Pjecen "Sådan beskytter du fugle og fjerkræ mod fugleinfluenza" fra Fødevarestyrelsen, giver en vejledning i, hvordan du beskytter dine fugle og fjerkræ efter reglerne. Du kan også læse om, hvilke zoner og restriktioner der indføres, hvis der findes fugle smittet med fugleinfluenza. Pjecen kan fås på biblioteket, eller den kan læses og bestilles på Fødevarestyrelsens hjemmeside.

En samlet indgang til myndighedernes information om fugleinfluenza findes på internetportalen: www.fugleinfluenza.com

Kontakt
Souschef i Fødevarestyrelsen Stig Mellergaard, T: 33 95 63 83, M: 20 87 14 41.


27-02-2007 Yderligere information vedr. trækperioden
ÆNDRING AF NIVEAU VEDR. AVIÆR INFLUENZA

Den 1. marts går Danmark fra lavt til mellem niveau på baggrund af at trækfuglene nu er på vej nordover.

Trækperioden er defineret som 1. marts til 30. april.

Det betyder at fjerkræ og andre fugle skal holdes under net. Som brevdueejere er vi dog undtaget fra denne regel og man kan jf. bekendtgørelsens kapitel 3 §10 stadig motionere og træne sine duer.

Såfremt der evt. indføres beskyttelses- og overvågningszoner i det område man bor, skal man dog følge de bestemmelser, der offentliggøres i den forbindelse.

Vi gør opmærksom på, at jf. kapitel 3 §8 ikke er tilladt at afholde auktioner og udstillinger. Der kan dog søges dispensation hos den enkelte Fødevareregion.

Find pressemeddelelse og bekendtgørelse via DdB's hjemmeside.

/ Sekretariatet

10-02-2007 Referat fra bestyrelsesmødet 11/2 2007

Referat af bestyrelsesmøde 11/2 2007

 

1. Vognmand.

Lundgaard Transport, Arden, har fået Fødevarestyrelsens godkendelse til transport af levende dyr – herunder brevduer – foreløbigt indtil 2012. Alle formalia vedr. køre-/hviletidsbestemmelserne og det dyreværnsmæssige m.m. er på plads – og vi har tillige fået en meget fornuftig pris på transporten.

EKV har stadig ikke fremsendt tilbud, så bestyrelsen vil foreslå at vi hurtigst muligt vælger Lundgaard Transport, så vi kan få det transportmæssige på plads nu.

 

2. Nyt møde med sektion 53 vedr. sæsonen 2007.

Bestyrelsens forslag til samarbejde for 2007 kan skitseres således:

Vedr. kapflyvning:

·        Duerne slippes sektionsvis i uge 19-25 (i alt 6 kapflyvninger)

·        Duerne slippes sammen i uge 27-31 (i alt 5 kapflyvninger)

·        Alle kapflyvninger med unger slippes sektionsvis.

 

Vedr. udgifter:

·        Udgifter til transport deles med antallet af duer, så dueprisen pr. due er den samme i begge sektioner

 

Vedr. vognmand:

·        Lundgaard Transport står for transporten. Duerne opsamles i foreningerne og kurvene leveres retur fredag ugen efter. Efter uge 31 er der aftalt særlig tilbagekørsel af kurvene.

 

Analyse:

·        Efter sæsonen 2007 tilbagestår et meget vigtigt arbejde for begge sektioner – allerhelst i samarbejde – med at analysere årets kapflyvninger – især de 5 fællesslip. Vi mener ikke at 2005 eller 2006 har været analyseret nok til at kunne afgøre, hvad der sker på fællesslip – så vi har brug for at se på flere parametre, så vi kan afgøre om disse fællesslip i særlig grad favoriserer nogle områder i de 2 sektioner. Det store spørgsmål som interesserer alle i begge sektioner er jo: ”Hvad sker der i grunden på fællesslip? Bliver trækket anderledes end på særslip? Kan de østligt placerede slag have fordel af fællesslip eller ej?”

 

 

3. Opsamling på DdB kapflyvninger.

DdB har kontaktet os og kræver en stor opstramning. De ønsker derfor central opsamling i Aalborg og opsamling ved motorvejen af 077 Ardens duer.

Sektionsbestyrelsen foreslår derfor at alle formænd mødes og aftaler en rationel løsning.

Skal der findes en central opsamling i Aalborg?

Skal der findes en lokal vognmand, som kan klare opsamlingen?

Henrik Rasmussen indkalder de enkelte formænd hurtigst muligt, så der kan meldes tilbage med løsning hurtigt.

 

4. Ro i vor sektion.

Der har været stor opstandelse og diskussioner efter repræsentantskabsmødet i Brædstrup – især har diskussionen drejet sig om håndteringen af sagen vedr. 034’s optagelse i sektion 54.

Bestyrelsen har revset og diskuteret højlydt internt – og er nu enige om, hvordan vi kommer videre.

Derfor vil vi gerne opfordre alle til, at vi nu sammen prøver at komme videre – sket er sket – og vi håber, at alle medlemmer vil prøve at se positivt på sagen, skabe ro og byde 034’s medlemmer velkommen i vores sektion.

 

5. De nye mesterskaber.

DdB’s mesterskaber blev gennemgået

 

6. Eventuelt

a. Fællesudstilling i 2008.

Nogle foreninger i sektion 53 vil gerne afholde fællesudstillingen i 2008, men det skal lige undersøges, om der er foreninger i sektion 54, der går med tanken om at afholde i 2008.

 

b. Stort slip i 2008.

Flere medlemmer i bestyrelsen har samtalet med medlemmer fra andre sektioner om en special-flyvning med stort slip i 2008. Det kunne f.eks. være en flyvning fra Åbenrå, hvor der slippes duer fra sektion 52, 53, 54, 63 evt. flere på en og samme gang.

Der vil blive udarbejdet et forslag, som fremsendes sektionerne.

 

Referent

Martin Hansen


25-01-2007 Referat fra formandsmøde 25/1

1. Orientering ved formand Palle Strandgaard.

Palle Strandgaard informerede om, at bestyrelsen allerede havde været samlet til 2 bestyrelsesmøder samt han og Peter Liljendal havde været til møde med sektion 53.
Bestyrelsen finder det vigtigt at alle medlemmer i sektion 54 er informeret omkring fremtidige møder og beslutninger, og derfor ligger det bestyrelsen meget på sinde at informere godt og hurtigt her på hjemmesiden, så alle er klar over, hvad der har været talt om og besluttet.

På mødet med sektion 53 blev det hurtigt klart at det er en nødvendighed med et transportssamarbejde mellem de 2 sektioner for at holde økonomien på et rimeligt niveau. Transport alene gavner ingen og bliver alt for dyrt.
Det blev på mødet aftalt at på de første 3 uger skulle duerne slippes hver for sig og på de resterende 8 uger skulle der være fællesslip. Alle ungeflyvninger bliver med særslip.
Forslag fra sektion 54 vedr. økonomi: Afregningen for de 2 sektioner bliver fordelt ud fra antallet af duer – plus et ekstra gebyr til sektion 53 for en længere opsamling.

Tilbud fra vognmand Kurt Olsen ("Lundgaard Transport"), Arden ser fornuftigt ud - prisen kan holdes på ca. 5,- pr. due - og der er lydhørhed over for vores forespørgsler. Hvis vi takker ja, bliver der også strammet op på evt. problemer med chauffør m.m.
På nuværende tidspunkt mangler vi stadig tilbud fra PVE - efter modtagelse af dette tages beslutning om valg af vognmand.

Sigurd Kjærgaard, 074 havde følgende kommentarer/spørgsmål:
Kunne ikke forstå de 8 fællesslip med sektion 53 - vi havde da aftalt 4 på generalforsamlingen:
Mente at det var for dårligt, at vi heller ikke i år havde vognmand på plads inden generalforsamling - håbede på at bestyrelsen ville stramme op på disse ting, så programmet til næste års generalforsamling blev fuldstændigt, så der kunne tages stilling til tingene i rette forum.

Christian Hansen, 023 havde følgende kommentarer/spørgsmål:
Kunne heller ikke acceptere 8 fællesslip - for 023 er det en katastrofe.
Man kan ikke tage sådan en drastisk ændring på baggrund af en mundtlig, gammel aftale med daværende bestyrelse! Fællesslippene går ud over det sportslige og vores gode sektion bliver ødelagt.

Palle Strandgaard kunne love at bestyrelsen ville arbejde hårdt for at have alle ting klar til næste års generalforsamling.
Og ville mht. spørgsmål om 8 fællesslip tage det op til genforhandling med sektion 53 - nyt forslag kunne så være 5 særslip i starten af sæsonen - og resten som fællesslip.

2. Flyveplan 2007 m.m.

 

Generalforsamlingen havde allerede bestemt at Neumünster ikke kunne tælle med til ungemesterskabet, så dette punkt var hurtigt ovre. Bestyrelsen kan dog opfordre til at vi bakker lidt bedre op om flyvningen, så vi kan erfare om flyvningen næste år skal tælle med til mesterskabet.

 

Palle Strandgaard vil stille spørgsmål til hovedbestyrelsen i Brædstrup vedr. de 3 friuger, som DdB har gjort ”sektionsfri” – har det været en succes? Og ønsker repræsentantskabet dem evt. tilbage?

 

023 stillede forslag om det gamle indskudsspil, hvor der spilles 10,- pr. mand på én afkrydset due, som samtidig med at være først også skal være slaget første due for at udløse gevinsten. Alle var meget positive og var med på idéen. Mere om dette vil blive udsendt, når reglerne ligger helt fast.

 

3. Makkerflyvninger med sektion 53.

 

Nogle foreninger var for og andre imod, men bestyrelsen ville opfordre de foreninger som var positive om at bakke op om spillet.
Indbydelse fra sektion 53 vil blive udsendt til alle foreninger.

 

4. Brædstrup

 

Palle Strandgaard vil stemme følgende på sager, som kan vedrøre vores sektion:

 

-         ”blankt” mht. valg mellem Ole Nielsen og Niels Johansen

-         ”imod” optagelsen af 034 i sektion 54

-         ”imod” forslaget om ny mesterskabstype fra hovedbestyrelsen

 

5. Eventuelt

 

Forskellige småting blev diskuteret under eventuelt.


15-01-2007 Bestyrelsesmøde 16/1 2007

Referat af bestyrelsesmøde 16/1 2007 hos PL.

1. Vurdering af vognmand

En løs snak om vognmand for 2007 - vi venter tilbud fra 2 sider.
Ønsker en snarlig afgørelse for denne sæson.

2. Fællestræning 2007.

Det blev besluttet at afholde gratis fællestræning for alle medlemmer i sektion 54 søndag i uge 18 for gamle duer og søndag i uge 26 for unger.

3. Sæson 2007.

Gennemgang af kapflyvningsplan - forberedelse til formandsmødet.

4. 034 Mou's eventuelle optagelse.

Diskussion af tiltag i tilfælde af at 034 Mou bliver overflyttet i vores sektion.
Alle 034 medlemmer overføres til 3. div.
Også lidt snak om økonomi m.m.

5. Fastsættelse af dato for formandsmøde.

Der afholdes formandsmøde i sektion 54 torsdag 25/1 kl. 19.00 i 053 Sølyst.   Dagsorden:  
1. Velkomst og orientering af formanden
2. Flyveplan 2007 (se vedhæftede) - fællesslip - spil
    Snak også gerne Neumünster ungeflyvning uge 31 - hvordan skal vi deltage/konkurrere?
    Er vi tilfredse med de 2 sektionsfrie uger eller bør vi stille forslag om at vi får dem igen til sektionsflyvninger?
    Er der nye forslag til spilletyper, som kan sætte gang i sektionen igen på det område?

3. Makkerflyvninger med sektion 53 på de 3 Tinglev.
4. Dagsorden Brædstrup
5. Eventuelt

6. Brædstrup
Gennemgang af dagordenen.

7. Regulativ for sektion 54.
Læs gennemgang så vi er på forkant med evt. rettelser for denne sæson.

Referent
Martin Hansen


16-12-2006 Referat af generalforsamling den 18/11 2004

Referat fra Generalforsamling i sektion 54 lørdag 18/11 2006 i 022’s lokaler.

 

 1. Leo Hallund blev foreslået som dirigent af bestyrelsen og valgt af forsamlingen. Han takkede for valget og kunne konstatere at dagsorden var fremsendt i rette tid.
 2. Lasse Lindstrøm og Orla Reinau blev valgt som stemmetællere.
 3. Det blev konstateret at alle mandater var tilstedeværende.
 4. Formandens beretning var fremsendt på forhånd, så der kunne kommenteres med det samme. Finn Nielsen, 053, ønskede, så der ikke skulle opstå tvivl om indholdet følgende to sætninger korrigeret:
  1. ”Sektion 54 var samlet i mod dette forslag, som også blev forkastet på mødet i Brædstrup.” blev ændret til ”Efter afstemning med 053 og 077 for og 022, 023 og 074 imod og dermed flertal imod forslaget, stemte Sektion 54 i mod dette forslag, som også blev forkastet på mødet i Brædstrup.”
  2. ”Det forlyder sig at 034 Mou igen vil indsende forslag om overflytning….” beroede kun på en formodning og blev dermed slettet af beretningen.

Efter disse 2 ændringer blev beretningen godkendt.

 1. Hans Chr. Hansen gennemgik regnskabet punkt for punkt. Regnskabet viste et overskud på små 7000,- Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
 2. Kontingentet blev foreslået til at forblive uændret på kr. 100,- årligt. Godkendt.
 3. Ingen indkomne forslag.
 4. Flyveplanen for 2007 blev fremlagt. Ingen rettelser dertil men det blev forespurgt fra flere repræsentanter hvad sektion 53 havde sagt til denne flyveplan – om den ville blive godkendt af dem. Bestyrelsen kunne svare at flyveplanen var blevet udarbejdet i samarbejde med sektion 53 og derfor ville det selvfølgeligt være forventeligt at sektion 53 ligeledes ville godkende samme flyveplan for deres generalforsamling. Herefter godkendt.
 5. Løslader Peter Liljendal 074 blev genvalgt.
 6. Bestyrelsen foreslog Palle Strandgaard 053 som ny formand – ikke andre forslag. Palle Strandgaard blev valgt som formand.
 7. Valg til bestyrelsen – Peter Liljendal 074 blev genvalgt.
 8. Valg af 2 suppleanter. Suppleant for det næste år blev Gert Eilif 053 – suppleant for de næste 2 år blev Finn Nielsen 053.
 9. Valg af revisor – Eigil Christensen 074 blev genvalgt.
 10. Valg af revisorsuppleant – Gunnar Pedersen 074 blev genvalgt.
 11. Eventuelt.
  1. Martin Hansen 023 fremviste kort fra DdB som viste resultatfordelingen på et par flyvninger – ønskede at sektionen skulle træde varsomt mht 034 Mou og sektion 53. Forskellige udsagn for og imod blev fremlagt – sagen endte med synspunkt fra de 5 foreninger – samme resultat som for 10 mdr siden: 053 og 077 for – 022, 023 og 074 imod en optagelse af 034 Mou i sektion 54.

 

Referent

Martin Hansen


15-10-2006 Generalforsamling er flyttet til 18/11 2006

P.g.a. at bestyrelsen ikke kan stille fuldtallig til generalforsamlingen på først fastsatte dato, har vi valgt at flytte efterårets generalforsamling til

Lørdag 18. november 2006 kl. 10.00 i 022's lokaler.

(Altså på samme dag som vores auktion i sektionen, så vi håber, at alle møder op.)

Mvh Bestyrelsen


04-09-2006 Medlemsmøde 12/9 2006

Kære venner.

En lille reminder:
Som annonceret vil der blive afholdt møde for alle medlemmer i sektion 54 tirsdag den 12/9 kl. 19.30 i 074's lokaler.

Der er ikke bestemt nogen dagsorden for mødet, så alle har mulighed for at komme og give udtryk for deres mening. Alle foreningers tilbagemelding for sæsonen 2006 er givet på formandsmødet 8/8, men vi vil også gerne høre det enkelte medlems mening.

Ligeledes vil bestyrelsen også fortælle lidt nærmere om deres planer og arbejde netop nu.
Se i øvrigt kortfattet skitse af forslag til samarbejde mellem sektion 53, 63 og 54 under Sæson.

Vi håber at se mange medlemmer. Vel mødt.

Mvh
Bestyrelsen

 


23-08-2006 Formandsmøde 8. august 2006

Formandsmøde 8/8 2006 kl. 19.30 i 022’s lokaler

 

Alle foreninger havde oplevet sæson 2006 som en generel god sæson uden de helt store problemer.

 

077 havde i forhold til sidste år ikke oplevet den store forsinkelse – kun en enkelt uge med reservechaufføren havde givet lidt forsinkelser.

 

074 kunne ønske sig en lidt kortere opstart med ungerne for at få alle med. Lidt diskussion herom som mundede ud i at sektionen ville planlægge en fælles ungetræning i ugen før første egentlige kapflyvning.

 

Og ønskede samtidig at Peter Liljendal kunne få carte blanche til at løslade duerne som han vil – også unger før gamle, hvis de f.eks. bliver løsladt på 2 forskellige steder – og det kan være en fordel. Alle tilstedeværende var enig heri.

 

074 havde også et forslag til at man kunne arbejde videre med planen om at sammenlægge de tre sektioner 53, 54 og 63 til ét administrativt område for at spare ressourcer. Alle var enige i, at vi bør arbejde videre med dette. Bestyrelsen tog sagen til sig og har i skrivende stund allerede udarbejdet et forslag til de andre sektioner.

 

053 kunne også tilslutte sig dette.

 

053 havde haft problemer med ”den lille vognmand” som havde opført sig utilfredsstillende. Dette er ikke godkendt og vil blive taget til efterretning. 053 havde også haft et unødigt stort arbejde med pakningen af duerne hver uge, da duerne skulle pakkes på en hænger uden lift – dermed skulle hver kurv pakkes manuelt. Dette var alle enige om, at det var ikke tilfredsstillende og der vil blive arbejde med anden løsning til 2007.

 

053 opfordrede også til flere fællestræninger og alle blev enige om, at der næste år både skal være fællestræning med gamle og unger inden sæsonstart.

 

023 var også godt tilfreds med sæsonen men syntes nu, at sektionsbestyrelsen havde overladt for megen magt til sektion 53, som f.eks. havde aflyst vognmanden ugen før første DdB flyvningen uden at spørge sektion 54 – dette var et meget fejt træk og gav mange problemer i vores sektion.

 

023 kunne også tilslutte sig et samarbejde med både sektion 53 og 63 med 3 evt. 2 konkurrenceområder.

 

023 havde også oplevet problemer med ”den lille vognmand” som havde behandlet duerne upassende.

 

Kurve- og palletilbageleveringen havde ikke fungeret godt nok – 023 havde i nogle uger ikke kurve nok og måtte hente kurve selv i 053. På samme tid var pallerne efterhånden sluppet op fordi vognmanden ikke tog dem med tilbage. Dette vil også blive forbedret i 2007.

 

023 ønskede også information om evt. løsladelser i Aalborg-området. 053 havde løsladt duer fra Esbjerg – dog viste det sig at det ikke var ret mange duer – så forsamlingen blev enige om, at man ville underrette bestyrelsen om evt. fremtidige slip, hvis der var mere end 75 duer.

022 havde heller ikke oplevet de store problemer. Dog havde der været uger, hvor vognmanden havde vendt turen rundt, så duerne blev opsamlet i 022 til sidst i stedet for først. Dette var ikke et problem i sig selv, men 022 ville bare gerne have besked – og det vil selvfølgelig ske fremover.

 

Herefter lidt samtale om en evt. fælles opsamling, men man kom ikke rigtigt til nogen enighed. Der er stadig flere faktorer som kan give uenigheder som f.eks. klubhus og økonomi.

 

Martin Hansen beklagede at hjemmesiden ikke har været opdateret med sektionsvindere og resultater, men det skyldtes at han har flyttet til ny adresse og computeren har været koblet fra. Dette vil dog blive opdateret snarest.

 

Også samtale om arrangementer for vinteren. Sektionen vil igen afholde et par arrangementer og enkelte foreninger vil nok også afholde nogle tiltag. Det opfordres alle at bakke pænt op om alle arrangementer.

 

På nuværende tidspunkt inviterer 053 til auktion med 30 unger fra Jørgen Nielsen, 224 den 8. oktober. Samme dag er der også foredrag af Jørgen Nielsen.

 

Sektionen vil også afholde sin duedag og auktion som tidligere år – denne gang vil dagen nok bare blive flyttet til medio november – mere info snart.

 

Martin Hansen

Referent


02-08-2006 Formandsmøde 8. august 2006

Som annonceret i foråret afholdes der formandsmøde tirsdag den 8. august kl. 19.30 i 022's lokaler.

Der er ikke den store dagsorden denne aften, men vi skal tale sæsonen 2006.
Derfor bedes alle formænd møde med foreningens holdning til den snart afsluttede sæson - ris og ros - så vi i god tid kan tale om næste år.

På bestyrelsesmødet i tirsdags besluttede vi, at vi allerede nu vil forespørge hos ny vognmand af forskellige årsager. Blandt andet har al bøvlet i 053 været en meget stor faktor i denne beslutning. Vi kan fra bestyrelsens side kun beklage at situationen har været så besværlig.

Vi talte også om vores ungeflyvninger, hvor der er lidt store tab i år. Måske kunne kortere afstande og en bedre forberedelse være en løsning? Derfor kunne bestyrelsen tænke sig, at vi måske indførte lidt kortere kapflyvninger plus en gratis fællestræning før ungesæsonen i uge 26.
Ligeledes forslår vi, at der også afholdes en gratis fællestræning med de gamle duer før uge 19.
Kommentarer høres gerne.

Vi ser frem til et godt og konstruktivt møde.

Mvh. Bestyrelsen.


26-06-2006 Rev. kapflyvningsplan

Rev. kapflyvningsplan kan nu downloades under "Sæson"

Mvh Bestyrelsen


21-06-2006 Vedr. uge 26

På nuværende tidspunkt arbejder både DdB's og sektionens bestyrelser med at få udarbejdet en tilrettet kapflyvningsplan for 2006, som vil blive offentliggjort hurtigst muligt dog tidligst 27/6.

Men vi kan allerede nu afsløre, at vi holder os til transportplanen bragt i foråret - duerne bliver afhentet på de listede tidspunkter i de respektive foreninger - for DdB-arrangerede flyvninger om torsdagen og for sektionsarrangerede flyvninger om fredagen.

Dette gælder for uge 26-31 - altså allerede fra næste torsdag den 29/6 for DdB-flyvningen - mens der kun vil blive afholdt DdB-flyvninger i uge 32 med fredagsopsamling.

Så forbered jer alle på en almindelig uge for en normal juni-juli kapflyvningsuge ;-)

Mvh.

Bestyrelsen


20-06-2006 Referat fra Formandsmøde 20. juni 2006

Formandsmøde i 022 - 20. juni 2006.

Vedr. lørdag 24. juni 2006:

Bestyrelsen havde forberedt en sektionstræning fra Vejle (evt. Hørning, hvis Vejle kunne give problemer) og havde ønsket en form for tilmelding retur med oplysninger om, hvor mange kurve de enkelte foreninger ville stille med. Peter Liljendal arbejdede stadig på at finde en løsning mht. vognmand, men havde inden mødet fået en håndrækning fra EKV - uanset hvad skulle EKV nok hjælpe os. Problemet var nemlig, at sektion 53 havde aflyst kørslen p.g.a. manglende udsigt til flyvninger i sidste uge og derfor havde Peter Liljendal arbejdet kraftigt for at finde en løsning, der kunne passe os.

Desværre meldte 053 Sølyst hurtigt ud at de havde arrangeret en træningsflyvning selv. Denne meddelelse skuffede alle andre fælt, som uforstående ikke kunne se, hvordan sådan en beslutning kunne gavne sektionen som helhed. Også utroligt skuffende for bestyrelsen og især Peter Liljendal som havde arbejdet hårdt i flere dage på at finde en løsning, som kunne gavne alle medlemmer. Bestyrelsen vil gerne frabede sig sådanne "kikken-i-egen-navle"-handlinger for fremtiden.

For de resterende foreninger blev det besluttet, at der, hvis vejrudsigten holder, vil blive afholdt en træning fra Vejle søndag den 25/6. Der kan ske ændringer p.g.a. den usikre vejrudsigt - i så fald vil foreningernes repræsentant få besked hurtigst muligt.

Opsamlingen vil starte i 077 søndag den 25/6 kl. 06.00.
Herefter vil duerne blive opsamlet i
022 kl. 07.00
023 kl. 07.20 og
074 kl. 7.40.

Der vil blive opkrævet en kurvepris på kr. 50,- beregnet ud fra tilmeldingerne fra de enkelte foreninger:
022 - 7-8 kurve
023 - 17-18 kurve
074 - 14-15 kurve
077 - 16-17 kurve
Der kan ikke sendes flere kurve end de ovenstående forhåndstilmeldte.

2 repræsentanter for sektionen vil følge vognmanden til Vejle - løsladelse vil ske efter Peter Liljendals "fløjte".

Mesterskaber:

Alle mesterskaber med gamle duer (indland åben, indland sport og general mesterskabet) aflyses for denne sæson. Til gengæld vil der blive udleveret diplom til bedste slag i hver division både på åben og sport - og der vil selvfølgelig også blive udsendt et samlet resultat efter endt sæson.

Ungemesterskabet gennemføres som planlagt, da alle flyvninger står til at blive gennemført.

Resten af sæson 2006:

- DdB vil, som det ser ud nu, arrangere kapflyvninger fra og med 1. juli 2006.
- DdB vil højst sandsynligt ikke forbyde sektionsflyvninger i uge 26
- DdB vil hurtigst muligt søge om kapflyvninger fra Tyskland - måske allerede fra og med 1. juli 2006.
- Sektionen vil udsende opdateret kapflyvningsplan så snart DdB udsender deres del, men jf. tidligere beslutninger vil uge 26 blive Vejle og uge 27 Vejen.
- DdB har på nuværende tidspunkt ikke planlagt sæsonforlængelse, men dette er stadig usikkert
- Sektionen har på nuværende tidspunkt heller ikke planlagt forlængelse, men måske vil der blive arrangeret flyvninger efter ordinær sæson, hvis der er opbakning for dette. Dette spørgsmål vil blive stillet senere på sæsonen, når alle bedre kan overskue situationen.

Referent
Martin Hansen


13-06-2006 Åbning på vej

Så ser det ud til at der måske er en åbning på vej, hvis der ikke dukker flere tilfælde af fugleinfluenza op i vort område - se orientering fra hovedbestyrelsen nedenfor.

Derfor indkalder vi hermed til formandsmøde i 022 på førstkommende tirsdag den 20/6 kl. 19.00, hvor vi skal finde en løsning for vores sektion for 2006.

Vort håb er at finde en løsning for en sektionstræning lørdag den 24/6 - derfor vil vi eftertrykkeligt opfordre hver forening til at få gennemdiskuteret nedenstående hurtigst muligt, at få styr på ALLE vaccinationer samt at foretage en rundspørge til foreningens medlemmer, om de vil være med i dette års kapflyvninger. Hver formand skal så medbringe en liste over de medlemmer, som ønsker at deltage i år, så vi kan få et overblik over antallet af kurve på kapflyvningerne.

Vi må også opfordre de enkelte medlemmer til alene eller sammen med andre (under forudsætning af at nedenstående bliver overholdt 100%) at få trænet duerne mest muligt, så de kan være klare til længere ture inden længe.

Vi må pointere at denne sæson er helt speciel, så oplyste priser pr. due kan blive justeret til en evt. kurvepris pr. medlem. I det hele taget håber vi at alle vil være positive og hjælpsomme, så vi kan få det bedste ud af denne sæson.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Orientering fra Hovedbestyrelsen

Det er givet tilladelse til at der kan laves organiserede indenlandske træninger arrangeret af foreninger og/eller sektionerne. Det skal ske på følgende betingelser, der ubetinget skal overholdes 100%:
 
- Tilladelsen gælder desværre endnu ikke for Fyns Amt (Sektion 31).
- Der må kun være et medlems duer i hver kurv dvs. ingen sammen blanding af duer fra flere medlemmer i samme kurv.
- Hver kurv skal tydeligt være mærket med medlemmets kodenr og navn. Denne kurv kan til efterfølgende træninger kun anvendes af samme medlem.
- Der må ikke finde håndtering og/eller kontrolhandling sted ved pakningen af duerne (hvert medlem tildeles en kurv(e) og sætter selv duerne i den tildelte kurv).
- Vaccinationer af gamle og unger skal være på plads.

DdB har afgivet en ”tro- og loveerklæring” på at ovenstående overholdes. Det er derfor de enkelte foreningers kontrolkomites ansvar at ovenstående betingelser følges.

Under forudsætning af at der ikke kommer nye zoner til, er vi stillet i udsigt at vi kan afholde indenlandske kapflyvninger efter den 28. juni. Derudover er Fødevarestyrelsen ved at undersøge muligheden for at vi kan afvikle flyvninger fra udlandet i løbet af juli.

Der afholdes forretningsudvalgsmøde den 20. juni og HB-møde den 26. juni.

/ Erik Dybdahl


08-06-2006 Aflysning 10. juni 2006

Orientering fra Hovedbestyrelsen


Der er desværre heller ikke indløbet en kapflyvningstilladelse her til uge 23.


Over de sidste uger har følgende aktiviteter været igangsat for at opnå kapflyvningstilladelse:


 •  Forbrugerminister Lars Barfoed er tilskrevet og kontaktet flere gange vedr. hele vores situation.

 • Fødevareudvalget tilskrevet vedr. vores situation.
 • Kontakt til en lang række betydningsfulde politikere både skriftligt og ved personlig kontakt.
 • Løbende kontakt via vores veterinær konsulenter til Fødevarestyrelsen på allerhøjeste niveau – næste kontakt er aftalt til mandag den 12. juni.
 • Anmodning om aktindsigt afsendt til forbrugerministeriet og Fødevarestyrelsen fra DdB’s advokat (uge 22).
 • Kontakt til medierne med interviews med landsformanden bragt i TV-Syd og i radioens P4.
 • Løbende kontakt til FCI for nyt der kan bruges i vores situation.
 • Kontakt til EU-kommisionens brevdueansvarlige for assistance.
 • Dispensationsansøgning til Fødevarestyrelsen for at kunne motionere brevduerne i evt. zoner (endnu ikke besvaret).

 Afslutningsvis skal Hovedbestyrelsen henlede opmærksomheden på at vores vaccinationsprogram skal følges i henhold til Reglementet.

/  Erik Dybdahl

Derfor aflyser sektion 54 selvfølgelig (men med stor frustration) kapflyvning 10. juni.

Mvh

Bestyrelsen


01-06-2006 Aflysning 3/6 2006

Da vi i Danmark stadig ikke har fået tilladelse til kapflyvning, har vi set os nødsaget til også at aflyse flyvningen lørdag den 3. juni.

På nuværende tidspunkt er der ikke så meget andet at sige, men så snart der er nye ting i sagen, vil vi skrive om det her.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen


24-05-2006 Aflysning 27. maj 2006

Da vi i Danmark stadig ikke har fået tilladelse til kapflyvning, har vi set os nødsaget til også at aflyse flyvningen lørdag den 27. maj.

Selvom situationen er noget nedslående, må vi prøve at bevare optimismen.

Vi kan stadig opfordre alle til at få trænet duerne, når vejret byder sig. Første kapflyvning kan blive annonceret med kort varsel.

Sørg også for at computersystemer og kurve m.m. er klargjort til sæsonen.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen


16-05-2006 Aflysning 20. maj 2006

Da vi i Danmark stadig ikke har fået tilladelse til kapflyvning, har vi set os nødsaget til at aflyse flyvningen lørdag den 20. maj.

Dog er vi stadig optimister og håber på åbning inden længe.

Vi kan derfor stadig opfordre alle til at få trænet duerne, når vejret byder sig. Første kapflyvning kan blive annonceret med kort varsel.

Sørg også for at computersystemer og kurve m.m. er klargjort til sæsonen.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen


13-05-2006 Vigtig orientering
Kære medlemmer i sektion 54.
 
Som I alle ved, er situationen i dansk brevduesport lidt kaotisk på nuværende tidspunkt.
Danmark er nu det eneste land i hele Europa, som endnu ikke har fået tilladelse til at kapflyve brevduer.
 
Men vi er stadig optimistiske og håber på endelig afgørelse i den kommende uge.
 
Derfor vil vi gerne orientere alle om, at vi vil gennemføre kapflyvningen på næste lørdag, den 20. maj fra Vejle som planlagt, hvis vi får tilladelse fra Fødevareministeriet inden onsdag den 17. maj kl. 17.00.
 
Hvis vi inden da ikke har fået tilladelse, må vi se os nødsaget til at aflyse lørdag den 20. maj og en ny plan for fremtiden bliver lagt.
 
Det betyder at alle medlemmer og foreninger må være klare til kapflyvning om mindre end én uge. Duer skal registreres i Tipes systemet, computersystemet må være up-to-date, kurvene være renset og klare o.s.v.
 
Vi er godt klare over, at hvis den enkelte forening ikke er klar, vil dette give en masse arbejde på kort tid, men vi håber på stor forståelse p.g.a. situationen i Danmark. Vi håber på at alle står sammen og får hjulpet hinanden til at være forberedt.
 
Det betyder jo også at vores duer skal være i orden til at sende - vi regner godt nok med at alle selvfølgelig har været på flere træningsture i det gode vejr - men lad os alle bruge de dage med godt vejr på træning, hvis der bliver kapflyvning på lørdag.
 
Denne meddelelse er sendt til alle kendte emailadresser, men send videre til alle de enkelte medlemmer i jeres forening. Og alle formænd må sørge for at alle medlemmer i den enkelte forening får besked hurtigst muligt, så alle er informeret.
 
Med venlig hilsen
 
Bestyrelsen

10-05-2006 Sæson 2006

På nuværende tidspunkt er der stadig stor usikkerhed om vi kommer til at kapflyve i denne sæson. DdB kæmper hver dag en kamp for at overbevise vores veterinære myndigheder med undersøgelser fra Tyskland, der beviser, at brevduer ikke kan smittes med fugleinfluenza under normale forhold.

I første omgang er der dog heldigvis blevet åbnet for træning med egne duer.
Citat fra DdB's hjemmeside:

"Mødet hos ministeren blev afholdt i en positiv ånd og vi fik tilsagn fra Veterinærdirektøren til at træning, hvor man kun kører med egne duer er tilladt fra d.d. (1. maj). Dette gælder kun udenfor zonerne."

Vi vil opfordre alle medlemmer til at få gang i træningen, hvis man ikke allerede er startet. På kontrolmødet blev det bestemt, at vi ikke ville starte med kapflyvninger før 14 dage efter åbning for kapflyvning, men på nuværende tidspunkt, hvor der er åbnet for træning af egne duer, vil kapflyvningerne nok starte med lidt kortere varsel, da alle har haft mulighed for at træne duerne i mindst 14 dage.

Så kom ud med duerne, så de er klare til kamp, når og hvis vi får tilladelsen igennem.

Mvh. Bestyrelsen


27-04-2006 Aflysning 13/5 2006

På nuværende tidspunkt har vi ikke hørt fra DdB mht flyvetilladelse.

Derfor har vi set os nødsaget til jf. aftale på kontrolmødet - hvor alle ønskede minimum 14 dages træning før første flyvning - at aflyse første kapflyvning efter ordinær plan - altså lørdag den 13. maj 2006.

På kontrolmødet blev der også aftalt at de første 2 flyvninger bliver Vejle og Vejen (jf. ord. kapflyvningsplan) uanset starttidspunkt for første flyvning. Efter disse to flyvninger fortsætter vi efter ord. kapflyvningsplan.

Vi krydser fingre.

Mvh
Bestyrelsen


05-03-2006 2 spændende foredrag i marts 2006

Kære venner!

Det er en glæde for os at invitere alle sektionens medlemmer til 2 spændende foredrag i marts måned.

22/3 afholdes foredrag af Ivan Asp Laursen, 127, som vil fortælle om duerne, den daglig pasning og selvfølgelig vil der også blive snak om duesygdomme og behandling/forebyggelse, da Ivan til daglig er dyrlæge.
Foredraget afholdes i 074's klubhus kl. 19.30 - det vil være mulighed for at købe lidt spiseligt og en øl eller vand.

31/3 afholdes foredrag af Armand Scheers, Belgien. I første omgang vil Armand Scheers vise sin nye film, men han vil også fortælle om Versele-Lagas nye IC Plus-blandinger og Oropharmas produkter - og bliver der tid til sidst vil der også gives anledning til at stille spørgsmål om duesygdomme m.m.
Foredraget afholdes i 022's klubhus kl. 18.30 - også her kan der købes lidt spiseligt og en øl eller vand.

Vi er sikre på, at det bliver 2 gode aftener og forventer stor opbakning fra alle medlemmer.

Mvh Bestyrelsen


14-02-2006 Duedagen 11/2 2006

Igen i år blev vores duedag i sektionen en stor succes med stor opbakning fra medlemmer i sektionen men også fra folk fra andre sektioner.

Dagens program bestod af social hygge, en lille foredrag af vores hollandske venner, stor hyldest til 2005's vindere, hygge i cafe "2xRasmussen" og til sidst en meget flot auktion.

Tak til alle som mødte op og støttede dette arrangement.

Mvh. Arrangementsudvalget

Galleri:

God hygge Hollændere
Godt fremmøde fra nær og fjern - også vores venner fra Holland

Forberedelser
De sidste forberedelser inden auktionen

Forberedelse
Duerne blev også studeret inden hammerslag

Hygge
Men der blev da også tid til en hyggesnak m.m.

Vindere
Og 2005's vindere blev hyldet

Flere vindere
Og hyldet....

Endnu flere vindere
Og mere hyldet....

Mange flere vindere
Ja - endnu mere hyldet....


01-02-2006 Formandsmøde 1. februar 2006

Referat fra formandsmødet i sektion 54 1/2 2006

 

1. Repræsentantskabsmødet i Brædstrup

 

Et par af punkterne på årets møde i Brædstrup skulle diskuteres før Jan Christensen (JC) kunne tage af sted.

 

a. Vedr. 034 Mou’s ønske om optagelse i sektion 54

Sektionens bestyrelse er forholdvis enige om ikke at støtte optagelsen. Den store frygt er de videre konsekvenser af sådan en flytning. Ydermere er bestyrelsen meget oprørt over Hovedbestyrelsens (HB) måde at tackle sagen på. De har uden at rådspørge sektion 53 og 54 støttet 034 Mou i deres sag. JC har haft en længere snak med Erik Dybdahl, som til sidst kommenterede at han ikke ville gå på talerstolen i Brædstrup for at bakke sagen yderligt op. Til gengæld er Erik Rasmussen noget mere pågående og går stærkt ind for en forflytning af 034 Mou. Primært på grund af to ting, nemlig at sektion 54 allerede har medlemmer på omtrent samme fysiske linie som 034 medlemmer og at der kun er den ene forening tilbage syd for Limfjorden.

De enkelte foreningers holdning til spørgsmålet er:

022:               Stemmer imod at optage 034

023:               Stemmer imod at optage 034

053:               Stemmer for at optage 034

074:               Stemmer imod at optage 034

077:               Stemmer for at optage 034

 

Flertallet bestemmer således at sektion 54 stemmer imod optagelsen af 034 Mou.

 

b. Overvejende flertal for at støtte Brian Madsen.

 

2. Siden sidst i sektion 54

 

 • Meget positivt møde 3/1 med repræsentanter for sektion 53 og 63 angående samarbejde i sæsonen 2006 – omtalt i tidligere referater. Sektion 63 har dog takket nej til invitationen for sæsonen 2006 på deres generalforsamling. Herefter er det op til sektion 63 selv hvis de ønsker et fremtidigt samarbejde – men vi er åben overfor at mødes med dem.
 • Ærespræmierne har i år været et mareridt for JC, som har kæmpet hele vinteren med at indsamle dem – og her 10 dage før duedagen (som jo i øvrigt blev flyttet en måned) mangler der fortsat én ærespræmie, som ikke er afleveret. JC be’r alle foreninger om at diskutere, hvad vi fremover gør, hvis ærespræmierne er blevet så uinteressante at man ikke gider at aflevere dem igen?
 • Bestyrelsen har som tidligere nævnt at afholde et foredrag den 22/3 i 074 kl. 19.30. Foredragsholderen er fundet og det bliver Ivan Asp Laursen, 127.
 • Hvad angår fællesarrangementerne som duedag og foredrag kræver bestyrelsen nu en stor og bred opbakning fra alle – vi forventer at så godt som alle, der har mulighed for det, kommer til disse arrangementer. Ellers lukkes derned for sådanne aktiviteter igen.
 • Duedagen går efter planen – dog måtte vi desværre give afkald på vores egen udstilling p.g.a. fødevareregionens restriktioner – men alt andet er klar. Og vi håber, at alle kommer denne dag – det bliver hyggeligt!
 • Nogle folk mener, at de mangler information om hvad der sker i sektionen. Derfor er det vigtigt, at der er mindst én, der printer referater, sæsonkalender, programmer m.m. ud fra www.sektion54.dk og sørger for at få det hængt op i foreningerne. Hver forening bedes få styr på denne arbejdsgang!

 

3. Eventuelt

 

Der var ingen kommentarer under eventuelt.

 

 

Med venlig hilsen

 

Martin Hansen

Referent

 


14-01-2006 Referat af bestyrelsesmøde den 11/1 2006

Referat Bestyrelsesmøde 11/1 2006 i 022’s lokaler

 

Jan Christensen (JC) informerede om sit og Martin Hansens (MH) møde med sektion 53 og 63 om mulighederne for et evt. samarbejde mellem alle 3 sektioner.

I første omgang var det et forslag om at de 3 sektioner skulle transportere duerne sammen med samslip i de sidste 5 uger.

Sektion 54 og 53 foreslog sektion 63 at man fulgte den allerede godkendte kapflyvningsplan for sektion 54 og sektion 53.

For at få så få slip som muligt kunne man slippe i 3 slip i de første uger (uge 17-25). De 3 slip skulle så være:

 1. Alle duer i sektion 53
 2. Alle duer i sektion 54 + duer i nordlig del af sektion 63
 3. Resten af duerne i sektion 63 = de sydlige foreninger

Forslaget om et evt. samarbejde vil blive fremlagt på generalforsamlingen i sektion 63 14/1 2006.

 

JC informerede også om at 034 Mou har søgt om optagelse i sektion 54 direkte til DdB, som også kan læses i Brevduen under dagsorden for repræsentantskabsmødet i Brædstrup 4/2 2006.

Optagelsen bliver behandlet på repræsentantskabsmødet, men et flertal i både bestyrelsen i sektion 54 og blandt formændene på formandsmødet i efteråret 2005 er imod denne optagelse af 034.

Det vides også at bestyrelsen i sektion 53 er imod denne overflytning.

Alle foreninger opfordres til at diskutere denne sag godt igennem, så vi kan få en god debat om emnet til næste formandsmøde før repræsentantskabsmødet.

Det er selvfølgelig vigtigt også at snakke om, hvad resultatet af en evt. overflytning af 034 kan være

        vil sektion 53 så blive for lille i hovedbestyrelsens øjne og dermed er næste skridt en sammenlægning af sektion 54 og 53??

-         vil andre foreninger prøve samme lykke?

-         Hvordan ser sektion 54 ud om 3 år?

Sagen kan godt udvikle sig noget mere end først antaget – det er bestyrelsens opfattelse.

 

Vagn Damborg, som har søgt om optagelse i 053 Sølyst, har fået afslag, da han ikke bor inden for sektion 54’s grænser.

 

Aktivitetskalender for 2006 er offentliggjort på sektionens hjemmeside.

 

JC har modtaget en del brok fra flere foreninger og medlemmer om, at der ikke sker nok aktiviteter i vinterhalvåret. Bestyrelsen har dog svært ved at tage denne kritik alvorlig, da alle foreninger har meget svært ved at finde folk, der vil hjælpe til årets duedag.

Da bestyrelsen søgte om 2 mand for hver forening til et udvalg, der skulle have ansvaret for duedagen, kom der ÉN mand I ALT fra alle foreninger. Så i dag består udvalget til denne duedag af denne ene mand og bestyrelsens medlemmer.

Så der mangler hjælp og opbakning til bestyrelsen.

 

Til trods for dette vil bestyrelsen gerne arbejde for at få nogle arrangementer på benene og der blev på mødet taget beslutning om at finde en interessant foredragsholder til et arrangement i marts 2006. Nærmere info følger så snart at formaliteterne er på plads.

 

Hans Chr. Hansen (HCH) har indsendt information om 2005’s mesterskaber til Brevduen, så vi skal regne med at offentliggørelsen snart bliver indrykket i bladet.

Det blev også besluttet en arbejdsrutine, så referater fra møder kommer meget hurtigere ud til sektionens medlemmer på hjemmesiden.

 

Arbejdsfordelingen for 2006 bliver den samme som for 2005.

 

Peter Liljendal (PL) vil udarbejde en divisionsopdeling for 2006 samt tilskrive de enkelte løsladelsessteder for den kommende sæson, så disse ting er på plads i god tid.

Oplæg til divisionsopdelingen fremlægges på medlemsmødet i marts.

 

 

P.b.v.

 

Martin Hansen

Referent


10-01-2006 Referat generalforsamling 5/11 2005

Referat – generalforsamling 5/11 2005 – i 022’s lokaler

 

 1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Ole Olsen (OO) og han blev valgt

 

 1. Valg af 2 stemmetællere

Hans Jørgen Thomsen og Orla Reinau blev valgt

 

 1. Konstatering af mandater

OK

 

 1. Formandens beretning

Var udsendt på forhånd, så der var mulighed for at gennemlæse Jan Christensens beretning.

(Kan downloades på denne side under ”Sæson”)

Ikke de store kommentarer til beretningen, dog ønskede Torben Andersen at høre om der evt. var et samarbejde med sektion 63 på vej?

Jan Christensen (JC) informerede at der ville blive afholdt et møde med sektion 63 og 53 om et evt. samarbejde – det er bestyrelsens ønske, at vi skal samarbejde med begge sektioner – dog uden at ”sælge” vores egen sektion og gode betingelser for at afholde nogle fair konkurrencer hvert år.

Herefter blev formandens beretning godkendt.

 

 1. Regnskab for 2005

Regnskabet blev gennemgået af Hans Chr. Hansen (HCH), som også beklagede at regnskabet var afleveret for sent.

Eigil Christensen roste dog bestyrelsen for et flot regnskab 2005.

Christian Hansen efterlyste, at vi evt. bestemte en deadline for aflevering af regnskabet, så det kunne gennemlæses i god tid.

OO kommenterede at det allerede fandtes i lovene og bestyrelsen lovede at rette op på dette fremover.

Herefter blev regnskabet godkendt.

 

 1. Kontingent for 2006

Der var enighed om at fastholde kr. 100,- pr. medlem pr. år.

 

 1. Indkomne forslag

Bestyrelsen havde indsendt forslag om at der skal bestemmes og belønnes mesterskaber (åben) for alle 3 divisioner. Dette forslag blev godkendt.

 

 1. Flyveplan 2006

Bestyrelsens forslag til kapflyvningsplan blev gennemgået.

053 ønskede flere slip i de første 3 uger, men dette forslag kunne ikke opbakkes af de andre foreninger.

Peter Liljendal (PL) ønskede heller ikke for mange slip i disse første uger.

(Godkendt kapflyvningsplan kan findes under ”Sæsoner”)

Det blev yderligt besluttet at man kun kan trække 1 flyvning fra på sektionsmesterskabet og 1 flyvning fra på ungemesterskabet.

(Nogle foreninger ønskede 2 flyvninger på hver, men afstemning afgjorde 1 flyvning)

 1. Valg af løslader

PL blev genvalgt

 

 1. Valg af kasserer

HCH blev genvalgt

 

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Henrik Rasmussen og Martin Hansen blev genvalgt

 

 1. Valg af suppleant til bestyrelsen

Gert Eilif blev valgt

 

 1. Valg af revisor

Kim Pedersen blev genvalgt

 

 1. Valg af revisor suppleant

Gunnar Pedersen blev genvalgt

 

 1. Eventuelt

Under eventuelt var snakken lystig, men det skal lige fremhæves at formanden kraftigt anmodede mestre fra 2004 om at få afleveret deres pokaler hurtigst muligt, så de kunne graveres til nye mestre. Og det gør han stadig – pokaler, der stadig ikke er afleveret, bedes afleveret til JC asap!!

Der blev opfordret til at hver forening finder en IT-ansvarlig, der er ansvarlig for at al information fra sektionen bliver printet og ophængt i foreningen.

Der blev også opfordret til at hver forening finder en løsladelseskontakt som er til at få fat i lørdag morgen, hvis der skal rundsendes vigtig information fra PL.

 

P.b.v.

 

Martin Hansen

Referent

 

P.S. Vi beklager meget dette sene referat.

 


19-12-2005 OBS - ÆNDRING - OBS - ÆNDRING!!

På grund af situationen i EU lige nu har vi valgt at flytte vores duedag i sektionen fra den 7/1 2006 til 11/2 2006.

Mere information om dagens program vil følge her på siden i det nye år.

Mvh Bestyrelsen


06-11-2005 Aflysning

Herman Beverdam auktion i 023 er også aflyst p.g.a. den triste situation i Danmark.

Men auktionen vil starte online på http://www.hansen023.dk den 20/11 2005, hvor der så er mulighed for at gennemse og byde evt. kommissionsbud inden vi forhåbentlig kan få lov til at afholde den endelige og normale auktion i 023's lokaler.

Hold øje med information om dette på denne og M&C Hansens hjemmeside.

Mvh

023 Aalborg


12-10-2005 Vedr. Foredrag med Bill The Book Richardson 15/10

Der havde desværre indsneget sig en trykfejl i Brevduen, hvor der stod at foredraget ville foregå i 023's lokaler.

Foredraget vil foregå på Seminarieskolen, Mylius Erichsens Vej 127 kl. 13.00

Vi beklager fejlen

Mvh Arrangørerne


03-10-2005 Beverdam Auktion flyttet til den 20/11 2005

Hermed indbydes til stor auktion i 023 Aalborg den 20. november 2005.

På dagen sælges 30 færdigfældede sommerunger efter de bedste afstamninger fra fortrinsvis Brdr. Janssen og Flor Engels duer.

Mere information kommer senere, men sæt allerede nu kryds i kalenderen.

Alle er meget velkomne.

Mvh

023 Aalborg


13-09-2005 Herman Beverdam Auktion i 023 19/11 2005

Hermed indbydes til stor auktion i 023 Aalborg den 19. november 2005.

På dagen sælges 30 færdigfældede sommerunger efter de bedste afstamninger fra fortrinsvis Brdr. Janssen og Flor Engels duer.

Mere information kommer senere, men sæt allerede nu kryds i kalenderen.

Alle er meget velkomne.

Mvh

023 Aalborg


15-08-2005 Formandsmøde 10. august 2005

Referat – formandsmøde 10/8 2005 – i 022’s lokaler

 

Det kan være svært at opsummere et formandsmøde, da der kommer mange meninger og synspunkter frem, men efter bedste evne har jeg prøvet i punktform.

 

1. Sæsonen i sektion 54 2005

 

-         Flot sæson med mange medsendte duer. 1778 duer over budget og gennemsnitlig flere duer end i 2004.

-         Nogle foreninger har i nogle uger pakket helt ned til 21 duer i kurvene. Dette giver pladsproblemer og det skal uden diskussion undgås.

-         Godt samarbejde med sektion 53. Bestyrelserne i begge sektioner ønsker at samarbejdet skal fortsætte. Sektion 53 kunne dog godt tænke sig flere fællesslip og nogle lidt kortere flyvninger.

o       Blandt de fremmødte var der også en positiv holdning til samarbejdet i 2005 – dog var der blandede meninger om flere fællesslip og kortere afstande.

o       Først og fremmest må vi tænke på egen sektion – næsten alle foreninger var dog med på at fortsætte med 4 fællesslip og omtrent samme afstand som i 2005.

-         Kapflyvningsplanen for 2006 bliver udarbejdet ud fra ovenstående og vil ligne planen for 2005 meget med få ændringer.

-         Vi vil også arbejde stærkt for at DdB ikke udelukker sektionsflyvninger i uge 22 ligesom de på samme måde udelukkede uge 26 og 32 i denne sæson. Den delte mening var, at vores 1-års duer ikke er klare til udlandet allerede i uge 22.

-         Løsladeren påpegede at det kunne være frustrerende ikke at få fat på de foreningsmedlemmer, som står på sektionens ringeliste i forbindelse med vigtige meddelelser. Hver gang havde han ikke nået alle, så det må vi arbejde med i de enkelte foreninger. Altså at finde et medlem, som er tilstede ved telefonen lørdag morgen til at tage imod evt. beskeder fra løsladeren.

-         Mht. indberetning til sektionen på hjemmesiden har der været lidt forvirring i denne sæson, så derfor blev det aftalt at indberetning på hjemmesiden skal ske senest 1 time efter sidste sektionsflyvning. I tilfælde af 2 flyvninger – f.eks. både gamle og unger – skal man indberette senest en time efter første due på sidste flyvning.

-         Alle foreninger ville gerne beholde divisionsopdelingen i sektionen, så det vil fortsætte i 2006. Her skal det lige pointeres at det er sektionsbestyrelsen som i sidste ende bestemmer divisionsopdelingen – og vil gerne undgå at medlemmer på må og få ringer og vil bestemme, hvor de selv skal ligge. Det er klart at listen skal laves så fair som muligt og med sammenhæng til virkeligheden. Derfor vil næste års divisionsopdeling komme på årets generalforsamling, så vi kan få en saglig og konstruktiv diskussion om opdelingen inden sæsonen.

-         Spillet i sektionen er desværre ved at være dårligt, og der blev diskuteret om løsning af dette problem. Kom gerne med forslag til spændende spil, så vi kan få gang i det igen.

-         Bestyrelsen vil indkalde til ekstraordinær generalforsamling en gang i oktober. Her skal behandles det forslag at bestyrelsen gerne vil flytte den årlige generalforsamling til primo november. Grundene er, at vi så kan nå at arbejde med forslag til repræsentantskabsmødet på generalforsamlingen samt at bestyrelsen kan arbejde sammen på en hel sæson fra begyndelsen.

-         Sektionens duedag vil blive afholdt 7. januar 2006. Hver forening stiller med en kreativ person til planlægningsgruppen, som mødes 1. gang i 053 den 24/8 kl. 19.30

-         Der vil også blive afholdt medlemsmøde i sektionen 14/9 kl. 19.30 i 074.

-         Der blev også talt om nye tiltag i sektionen. Et forslag var, at vi måske kunne prøve en sponsorflyvning med ungerne på Altona som i sektion 63 – for at skabe en spændende konkurrence, men mest af alt for at informere om sporten til vores venner og kollegaer.

 

2. Delegeretmøde i DdB 2005

 

-         Som nævnt før vil vi kæmpe for at beholde uge 22 til sektionsflyvninger

-         Alle var enige om at arbejde for at få flyvning fra Giesen i stedet for Hof

-         Og mht Derby flyvninger kunne de jo så ske fra Bremen for 2-års og Giesen for 3-års.

-         Alle var også enige om at flyve Altona med de gamle duer i uge 32 i stedet for Soltau.

 

3. Drøftelse af evt. samarbejde/sammenlægning af foreningerne i Aalborg

 

-         De fleste klubber var overvejende positive overfor et samarbejde mellem klubberne i Aalborg. Dog var der også enkelte holdninger imod tanken, da nogle foreninger fungerer godt i sig selv.

-         Dog mente de fleste at det kunne være et spændende projekt at arbejde videre med, så i første omgang vil bestyrelsen prøve at udarbejde et mere konkret forslag, som alle medlemmer kan diskutere.

 

4. Eventuelt

 

-         Ikke noget nævneværdigt

 

 

Referent

Martin Hansen


04-08-2005 Bestyrelsesmøde i sektionen 3/8 2005

Bestyrelsesmøde 3/8 2005

Først blev årets flyvesæson taget op til revision.
Situationen er på nuværende tidspunkt meget positiv og vi har her inden sidste uge med sektionsflyvninger allerede opfyldt forudlagte budget.

Sammenlignet med 2004 har vi også sendt gennemsnitlig flere duer pr. flyvning i 2005.
Samarbejdet med sektion 53 har økonomisk været en succes, og da vi er afhængige af et kørselssamarbejde var alle i bestyrelsen positive overfor nye forhandlinger med i første omgang med sektion 53 for 2006. De afholdte makkerflyvninger har også været en succes, så bestyrelsen var tilfreds.

Samarbejdet med de 2 vognmandsfirmaer har også fungeret overvejende positivt - dog vil vi kraftigt arbejde på at forberede afhentningstidpunktet i Arden.

Flyveplanen blev også diskuteret, men den endelig snak vil blive foretaget på formandsmødet.

Duedagen 7/1 2006 (endelig dato) blev også diskuteret.
Planlægningsmæssigt bliver den afholdt på samme måde som sidste år - hvor hver forening stiller med 1 mand til planlægning af dagen.
Auktionsduer er skaffet og foredragsholder fra Holland er også på plads.
Første planlægningsmøde bliver 24/8 i 053's lokaler kl. 19.00

Referent
Martin Hansen


03-08-2005 Formandsmøde

Der vil blive afholdt formandsmøde onsdag 10/8 2005 kl. 19.30 i 022's lokaler.

Mvh Bestyrelsen

(beklager fejl i første indkaldelse)

05-07-2005 Budget

2005 har været en meget flot sæson mht. antallet af duer på vores flyvninger.
Glædeligt kan vi på nuværende tidspunkt informere, at vi er foran budgettet ;-)

God vind resten af sæsonen.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen


27-05-2005 Sektionsspil

Husk at tilmelding til sektionsspil på Soltau og Antwerpen flyvningerne skal indsendes til Hans Chr. Hansen senest 1/6 2005

 

Mvh Bestyrelsen


27-05-2005 Makkerflyvninger

Husk at tilmelding til makkerflyvninger med medlemmer i sektion 53 skal indsendes nu!

Mvh Bestyrelsen


23-04-2005 Referat af bestyrelsesmøde den 3/4 2005

Bestyrelsesmøde - 3. april 2005 kl. 12.00

 

I løbet af mødets begyndelse blev der informeret om overdragelse af igangværende sager fra afgået formand Ole Olsen til den nye formand Jan Christensen.

Jan Christensen havde siden generalforsamlingen den 5. marts 2005 nærlæst papirerne og startede med at sætte resten af bestyrelsen ind i sagerne, mens Hans Chr. Hansen supplerede ham.

 

Herefter blev det besluttet, at vi ville arbejde meget med kommunikation og information. Alle møder, referater, arbejdsplaner og indkaldelser vil blive offentliggjort på sektionens hjemmeside.

 

Herefter blev bestyrelsen konstitueret og arbejdsfordelingen fundet:

Formand: Jan Christensen (information / mødeindkaldelser / pokaler)

Næstformand: Martin Hansen (EDB / sekretær)

Kasserer: Hans Chr. Hansen (Kasserer / regulativer / diplomer / divisionsopdeling)

Løslader: Peter Liljendal (Løsladelser / transport)

Best.medlem: Henrik Rasmussen (Arrangementer / beværtning)

Peter Liljendal har ansvaret for transport og løsladelse. I tilfælde af tvivlsspørgsmål eller evt. aflysning af kapflyvninger rådføres Jan Christensen som i sidste ende har den endelig afgørelse.

 

Opgaven med rengøring af vandtrug vil gå på skift mellem foreningerne og vil ikke blive honoreret. 022 har opgaven i 2005.

 

Herefter blev transport- og opsamlingsplan diskuteret. De sidste spørgsmål vil blive afgjort før kontrolmødet i sektionen.

 

Kontrolmødet i sektion 54 vil blive afholdt i 023’s lokaler den 27. april 2005 kl. 19.30.

På dette kontrolmøde vil årets regulativer og information om kapflyvningssæsonen blive uddelt.

 

Det blev også besluttet, at vi afholder duedag som sidste år (2/1 2005).

Dagen vil blive afholdt 7 eller 8. januar 2006 og der vil blive nedsat et særligt udvalg til planlæggelse af dagen.

 

Til sidst blev punkterne under eventuelt gennemgået.

 

Følgende datoer blev fastlagt:

03/08 2005: Bestyrelsesmøde i Sektion 54

10/08 2005: Formandsmøde i Sektion 54

Sep 2005: Medlemsmøde i Sektion 54

22/10 2005: Delegeretmøde DdB (forslag hertil inden 27/8 2005)

 

Der vil også blive arbejdet på at få indkaldt til ekstraordinær generalforsamling i efteråret for at få indført lovændring, så den ordinære generalforsamling kan flyttes til et tidligere tidspunkt.

DdB kræver nemlig, at årets kapflyvningsplan bliver tilsendt allerede senest 15/2.

 

Tilstedeværende: Jan Christensen, Peter Liljendal, Hans Chr. Hansen og Martin Hansen

Fraværende: Henrik Rasmussen.

 

Med venlig hilsen

 

Martin Hansen

Referent


23-04-2005 Kontrolmøde 27. april 2005

Der afholdes sektionens kontrolmøde 27. april 2005.

Mødet afholdes kl. 19.30 i 023's lokaler på Magsvej 8A.

Mvh Bestyrelsen


16-02-2005 Generalforsamling i sektion 54

Generalforsamling afholdes 5. marts 2005 kl. 10.00

i 022's lokaler på Skydebanevej 14.

Dagsorden vil blive tilsendt hver forenings formand.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen


06-02-2005 Formands- og medlemsmøde 26/1 2005

Mødet blev afholdt i 022's lokaler 26/1 2005.

Læs referat fra mødet her

Med venlig hilsen

Martin H. Manstrup
Referant


16-01-2005 Duedagen blev en stor succes

Søndag den 2. januar 2005 afholdte vi vores duedag på seminarieskolen på Mylius Erichsensvej.

Og det blev en rigtig god dag med mange besøgende, gode samtaler, et godt foredrag, flotte udstillingsduer og en rigtig fin auktion.

Vi vil gerne takke alle for deres deltagelse og fremmøde. Der var mødt folk fra nær og fjern, og det er vi meget glade for. Vi håber at alle fik en god oplevelse med hjem og ser frem til at se jer alle næste år.

Med venlig hilsen

Duedagsudvalget
30-10-2004 Sektionens duedag 2. januar 2005

Sektion 54 afholder en spændende duedag på Seminarieskolen, Mylius Erichsensvej 127 i Aalborg SØ søndag den 2. januar 2005.

Foreløbigt program:
10.00 Dørene åbner
11.00 Spændende foredrag af Brdr. Brøbech
12.00 Præmieuddeling og herunder mulighed for frokost
14.00 Auktion med unger fra flere topslag

Hele dagen vil der være mulighed for at gennemse esduer og sektionsvindere fra sæsonen 2004 og selvfølgelig vil der være mulighed for at se nærmere på auktionsduerne fra kl. 10-14.

Sæt kryds i kalenderen allerede nu - det bliver en rigtig spændende dag!

Mvh Bestyrelsen


25-06-2004 Ændring i kapflyvningsplan

En enig sektionsbestyrelse har besluttet at ændre kapflyvningsplanen p.g.a. det dårlige vejr og dermed en forringet mulighed for at få trænet årets unger.

Ændringerne kan ses på kapflyvningsplanen på denne side - se Årets resultater - markeret med en *

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i sektion 54.


06-06-2004 Spar Nord Cup 2004

Så er Spar Nord Cup 2004 i gang.

Lodtrækning er foretaget og første flyvning bliver fra Altona I den 26/6 2004.

Følg alle resultater og læs mere på http://www.hansen023.dk - tryk på Spar Nord Logoet under menuen.

Mvh. Martin Hansen


19-04-2004 Kontrolmøde 29. april 2004

Sektionen afholder kontrolmøde torsdag den 29. april 2004 kl. 19.30 i 023 Aalborgs lokaler på Magsvej 8A.

Regulativet bliver fremsendt ultimo uge 17.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen


28-02-2004 Referat af generalforsamling den 21/2 2004

Dagsorden

 

1.       Valg af dirigent

 

Hans Jørn Thomsen blev valgt

 

2.       Valg af 2 stemmetællere blandt tilhørerne

 

Kim Pedersen & Lasse Lindstrøm

 

3.       Konstatering af mandater.

 

Alle  tilstede

 

4.       Formandens beretning

 

Beretningen er sendt ud foreningerne.

 

Eigil havde følgende kommentarer. Han roste vores auktioner + tiltag til transporten.

Ole supplerede op med at sektion 63 har droppet deres grønne flyvning.

Prisen bliver ikke højere end sidste år men opsamlingen bliver meget anderledes.

Duerne vil også komme til slip stedet om natten i stedet for først på morgenen.

Brian 053 snakkede om et tilbud om kørsel som blev afvist p.g.a. for sent afleverede foreslag

Hans Hansen havde ved en fejl givet forkerte oplysninger.

Ole gav udtryk for at det var et godt stykke arbejde, men prisen fra Skinbjerg er meget billigere end prisen for kørsel i 1998 hvor prisen var 83.000,00. Det nye tilbud er på 73.000,00. Det virker ikke rigtigt. Et fald på 10.000,00 kr på

6 år.

Eigil snakkede meget for at vi skal fortsætte samarbejdet med sek. 63.

Brian delte tilbudet rundt så alle havde mulighed for at kigge på tilbudet.

HJT afviste igen forslaget grundet afleverings fristen

Formandens beretning blev godkendt.

 

5.       Regnskab for 2003

 

Blev fremlagt og godkendt.

 

6.       Kontingent 2004

 

100,00 kr pr medlem 

 

7.       Indkomne forslag

 

Et forslag fra 053 omhandlende et tilbud om kørsel for os selv.

Forslaget blev afvist p.g.a. for sent indleveret ( ca 9 dage efter fristen )

 

8.       Flyveplan 2004 samt konkurrencer

 

Flyveplanen blev fremlagt

Brian har et foreslag om diplomer til nr 1-2-3 i hver division.

Det blev vedtaget.

Brian opfordrede til at stemme imod til kapflyvningsplanen.

Palle 077 vil gerne høre nærmere om opsamling.

077 skal ikke vente til mere end kl. 21.00. Ardens duer skal evt. køre til Haverslev.

Flyveplanen blev sat under afstemning. Den blev vedtaget.

 

Es duer udregnes efter 7 flyvninger for hanner og 5 for hunner på sektions flyvningerne.

Resten af mesterskaber som sidste år.

3 flyvninger på gamle duer og 1 flyvning på unger

Et års elite i divisionerne Præmierne sættes til 50-30-20 %

 

9.       Valg af løslader

 

Peter Liljendal blev genvalgt.

 

10.    Valg af kasserer.

 

Hans Hansen er på valg.

 

11.    Valg af 2 bestyrelses medlemmer

 

Henrik Rasmussen 022 blev genvalgt

Orla Reinau 053 ønskede ikke genvalg

Svend Åge, 053 blev valgt.

 

12.    Valg af bestyrelses suppleant

 

Martin Hansen, 023

 

13.    Valg revisorer

 

Ejner Pedersen, 213 ønskede ikke genvalg

Kim Pedersen, 053 blev valgt

 

 

14.    Valg af revisor suppleant

 

Ove Pedersen, 053 ønskede ikke genvalg

Gunnar Pedersen, 053 blev valgt

 

15.    Udstilling år 2004 /05

 

Bestyrelsen foreslår en udstilling  i samarbejde med sek 63

Brian foreslår et samarbejde med sek 53 – 54 – 63

Palle vil have tillægs point som på landsudstilling.

 

Der skal være en udstilling i år og det er op til bestyrelsen at finde ud af samarbejdet.

 

16.    Eventuelt

 

Referater på hjemme siden.

 


02-02-2004 Generalforsamling i sektion 54
Generalforsamling i Sektion 54 
 
Den afholdes lørdag d. 21. februar 2004 kl. 10.00
i 022's klubhus, Skydebanevej 14, Aalborg.
 
Med venlig hilsen
 
Bestyrelsen

26-12-2003 Duedag i Sektion 54

Husk at reservere denne dato i din kalender.

Det bliver en spændende dag med:

- Auktion af 30 unger fra F.S. Boersma (som vi også have auktion med sidste år)
- Ungetombola
- Spændende diskussion om duer
- God mad
- og meget mere.

Yderligere information følger snart.
Auktionskatalog og program kan downloades her fra hjemmesiden - se menupunktet "Auktion 2003".
Kontakt Hans Chr. Hansen, 98374299, hvis du ønsker et katalog tilsendt.

Vi håber at se jer allesammen.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen


20-08-2003 Sektionens slagspil

Resultatet af sektionens slagspil fra Soltau 12/7 og Limbourg 19/7:

Soltau:
1. Erik Nielsen, 053 (nr. 2 i sekt) - kr. 400,-
2. M&C Hansen, 023 (nr. 4) - kr. 300,-
3. Pedersen & Sønner, 053 (10) - kr. 200,-
4. Team Eilif, 053 (14) - kr. 100,-

Limbourg:
1. Lasse Lindstrøm, 053 (nr. 1 i sekt) - kr. 360,-
2. Erik Nielsen, 053 (2) - kr. 270,-
3. Søren Sørensen, 077 (11) - kr. 180,-
4. M&C Hansen, 023 (30) - kr. 90,-

Evt. protester til undertegnede senest 1. september 2003

Mvh. Hans Chr. Hansen


14-08-2003 Spar Nord Cup 2003

Så er årets Spar Nord Cup afsluttet - årets resultat blev:

1. Brian & Gunner, 053
2. Leo Hallund, 074
3. M&C Hansen, 023
4. Frank Jensen, 077

Læs mere på: http://www.hansen023.dk/cupindex.html

Mvh Martin, 023


07-08-2003 Spar Nord Cup 2003 - finale

Så er runde 4 afgjort - og vi er klare til årets finale fra Soltau 9/8.
Hjemmesiden er opdateret - se mere på:

http://www.hansen023.dk/cupindex.html

Held og lykke.

Mvh Martin, 023


07-08-2003 Ugens resultater

Vi har i den sidste måneds tid arbejdet med muligheden for, at man kan se de foregående ugers resultater og evt. printe dem ud.

Denne funktion er nu klar, så vi mangler kun at få smidt de enkelte resultater i databasen. Dette bliver gjort hurtigst efter, at de sidste flyvninger er afgjort.

Vi håber, at der er mange, der vil få glæde af denne mulighed.

Mvh. Martin, 023

P.S. I er altid velkommen til at kontakte mig, hvis I har idéer til andre gode funktioner eller ændringer til vores hjemmeside.


18-07-2003 Spar Nord Cup 2003

Så er runde 3 afgjort - og semifinalerne står klare til 26/7 fra Altona.
Hjemmesiden er opdateret - se mere på:

http://www.hansen023.dk/cupindex.html

Mvh Martin, 023


29-06-2003 Spar Nord Cup 2003

Så er runde 2 afgjort. Hjemmesiden på:

http://www.hansen023.dk/cupindex.html

er blevet opdateret med resultaterne og oplysninger omkring tipskuponerne.

Mvh Martin, 023


27-06-2003 Spar Nord Cup 2003

Så er denne ugens spil offentliggjort på hjemmesiden:

http://www.hansen023.dk

God vind til alle.


13-06-2003 Spar Nord Cup 2003

Så er deltagerlisten og udtrækningen på plads til Spar Nord Cup 2003.

Følg udviklingen på http://www.hansen023.dk/cupindex.html

Mvh M&C, 023


27-05-2003 Flyveplan i uge 22

Information fra hovedbestyrelsen !.

Opdatering 27. maj kl. 16.00

Flyvestationer i uge 22.

Følgende kapflyvninger afvikles den kommende weekend uge. 22

93 Hvid
Gr. 1 og 2 - Soltau.
Gr. 3 og 4 - Osnabrück I 
Gr. 5 og 6 - Soltau.
Dog sektion 53, 54 og 63 Itzehoe      

94 Rød
Gr. 1 og 2 - Nassjö.
Gr. 3 og 4 - Osnabrück II 
Gr. 5 og 6 - Itzehoe.

Erik Dybdahl/pmk


07-05-2003 Glædelig nyhed til weekenden

Dette er da en god nyhed før vores første kapflyvning:

"Tilladelse til kapflyvning fra Tyskland.

Efter telefonisk kontakt med det Tyske Brevdueforbund v/ Hr. Auf Der Strasse som meddelte, at der er givet tilladelse til kapflyvning I Tyskland. Tilladelsen er dog givet med den begrænsning, at der skal være 40 kilometer til grænserne I Holland og Belgien.

Tilladelser fra de danske myndigheder sendes idag fra sekretariatet til alle sektioner.

Erik Dybdahl / Ole Nielsen"

Martin, 023


27-04-2003 Tekst TV

Vigtig besked fra bestyrelsen inden sæsonstart:

Løsladelsestider og resultater skal nu findes på TV2's Tekst-TV side 615


04-03-2003 Auktion i sektion 54

Vi vil hermed oplyse alle i sektionen om, at vi havde en rigtig fin dag på Gl. Lindholm Skole, da vi endelig kunne bortauktionere de unger, som var indkøbt i september 2002.

Det var en noget nervøs arbejdsgruppe, der mødte op på dagen, men alt gik godt - humøret var i top, auktionen gik godt - og vi tror, at alle havde en god dag.

Vi takker for de fremmødtes tilskud til denne dag.

På arbejdsgruppens vegne,

Martin Hansen


03-11-2002 Duedag i sektion 54

Husk at sætte kryds i kalenderen ved den 28. december 2002.

Vi vil i sektion 54 afholde en spændende duedag med auktion, udstilling, esduer, lotterier, foredrag og mange andre spændende ting.

Endeligt program følger senere.


03-11-2002 Sektionsmesterskaber 2002

Indlandsmesterskab Åben:

Guld: Regner Schütze, 023 - Sølv: L&M Sørensen, 023 - Bronze: Erik Nielsen, 053

Indlandsmesterskab Sport:

Guld: Regner Schütze, 023 - Sølv: Petersen/Svendsen, 074 - Bronze: L&M Sørensen, 023

Generalmesterskab:

Guld: Erik Nielsen, 053 - Sølv: Ejner Pedersen, 213 - Bronze: Pedersen & Sønner, 053


12-06-2002 Spar Nord Cup 2002

Så er deltagerlisten og udtrækningen på plads til Spar Nord Cup 2002.

Følg udviklingen på http://www.hansen023.dk/cupindex.html

Mvh M&C, 023


04-06-2002 Top 5

Lige en tilføjelse til sagen om indberetning af 5 duer på hver flyvning:

For at gøre det nemmere kan hver forening indtaste de 5 bedste på hver flyvning efterfølgende - f.eks. hver mandag, når resultatet er regnet ud - i stedet for at indberetteren skal bruge tid på det om lørdagen. I første omgang drejer det sig jo om at finde sektions- /foreningsvinderen, men det kunne også være interesant at se, hvordan hver forening klarer sig som andre foreninger - og hvordan medlemmerne i hver forening klarer sig.

Martin, 023


30-05-2002 Indberetning

Vi arbejder i øjeblikket på flere resultatlister og vil gerne opfordre alle foreninger til at indberette 5 duer for hver flyvning - også gerne DdB flyvninger.

I første omgang er det kun nødvendigt at indberette foreningens første due - inden for tidsgrænsen - men det kunne være lækkert, hvis indberetterne efterfølgende ud på eftermiddagen kunne indberette hele Top 5 for deres forening. Så kan vi nemlig efterfølgende trække de resultater frem på en Top 5 for hver forening eller en Top 35 for alle foreninger.

Lad os se, om det kan komme til at fungere?

På sigt bliver det også muligt at indlæse ugens konfirmerede resultat, så vi kan få det samlede resultat.

Husk at skrive til os med gode idéer.

Martin, 023


24-05-2002 Så gik hjemmesiden endelig i luften :-)

Det er med glæde at vi kan begynde at åbne vores nye hjemmeside.

Vi har arbejdet meget i løbet af den sidste tid, og der er mange ting tilbage, men vi har åbnet for de vigtigste ting i første omgang: indberetnings-, løsladelses- og nyhedsmodulet.

Næste ting er en mere udbygget resultatliste, men mere om det ved en senere lejlighed.

Vi håber, at I vil tage godt i mod hjemmesiden - og husk at vi meget gerne vil høre fra jer med ris og ros og gode idéer - skriv på info@sektion54.dk

Med venlig hilsen

Udviklingsteamet, Martin, 023